Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 32: Tính giá trị của biểu thức

TaiLieu.VN


Toán
Tính giá trị của biểu thức
(tiếp theo)
Kiểm tra : Tính giá trị biểu
thức sau :
8 : 9 x 4=9x 4
6 +3 - 5 = 95 - 5
= 90
=3
1
0 5
Biểu thức chỉ có
Biểu thức chỉ
6 có
phép tính cộng,
trừ

phép tính nhân,

chia

Thực hiện từ trái sang
phải
Thực hiện nh thế nào ?


To¸n
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc (tiÕp
theo)
a) VÝ dô * 60 + 35 : 6
7
=6
:
5=
0 +
Chia tríc, céng7sau
* 86 – 10 x 4 8 - 40
=
=6
4
Nh©n tríc, trõ 6
Quy
NÕusau
trong biÓu thøc cã c¸c phÐp
t¾c : tÝnh céng, trõ, nh©n, chia th× ta thùc
nh©n,
chia
tríc;tÝnh
råi thùc
hiÖn
c¸c
phÐp
… hiÖn c¸c
Lµm
phÐp
tÝnhcéng,
nµo tr
íc,sau.
phÐp tÝnh nµo


phÐp
tÝnh
trõ
sau?


To¸n
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc (tiÕp
theo)
b) LuyÖn tËp :
Bµi 1. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc :
a/

253 + 10 x
+4
4=
=253 0
293
41 x 5 – 10020 - 10
93 – 48 : 9 - 6
=
0
8=
=5
=3
105
87


To¸n
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc (tiÕp theo)
b) LuyÖn tËp :
Bµi 1. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu
thøc :

b/

+
500 + 6 x
7=
=50 42
0
542
253 + 10 x 4 = 25 +
30 x 8 +
24 + 50
40
50 =
=3
= 0
293
29
0
TaiLieu.VN


To¸n
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc (tiÕp theo)
b) LuyÖn tËp :
Bµi 2. §óng ghi §, sai ghi S
a/ 37 – 5 x 5 = 12

180 : 6 + 30
=+
6060 x 2
30
=282
150– 100 : 2
= 91
TaiLieu.VN

§
§
S
S

b/ 13 x 3 - 2
=180
13 + 30 : 6 =
35 + 60 x 2 =
30
180– 100 : 2
282
= 232

S
S
§
§


Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
b) Luyện tập :
Bài 3.
Giải

Mẹ 60
chị 35 Số táo của cả mẹ và chị là :
quả,
quả
Xếp đều vào 5
60 +=
hộp
(qulà:
3 số9 táo
Mỗi hộp có
ả)
5
5
5
95 :
Hỏi mỗi hộp ? (Quả)
=Đáp
1 (qu
số : 19
quả9 ả)
TaiLieu.VN


To¸n
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc (tiÕp theo)
b) LuyÖn tËp :
Bµi 4. GhÐp h×nh

TaiLieu.VN


Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
c) * Hôm nay học bài gì ?
* Các biểu thức hôm nay khác với
các biểu thức hôm trớc đã học ở điểm
gì ?
* Nếu trong biểu thức có các phép
tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta làm
nh thế nào ?

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×