Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 32: Tính giá trị của biểu thức

Trường Tieåu hoïc Ninh Ña

TaiLieu.VN


Toán:

Tìm giá trò của
thức sau:
a) 630 + =
50
680
Giá trò của
biểu thức 630 +
50 là 680.

TaiLieu.VN

mỗi biểu
b) 95 - 5 + 10
= 100

Giá trò của
biểu thức 95 5 + 10 là 100.


Toaựn:

b) 95 - 5 + 10
=
b) 95 - 5 + 10
=
+
100
90
10
=
Giaự trũ cuỷa
100
bieồu thửực 95 5 + 10 laứ 100.

TaiLieu.VN


Toán:

. Nếu trong biểu thức chỉ có các
phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện
các phép tính theo thứ tự từ trái
sang60
phải.
+ 20 – =
5 80- 5

.

= 75.

Nếu trong biểu thức chỉ có các
phép tính nhân, chia thì ta thực hiện
các phép tính theo thứ tự từ trái
sang phải.


x 5

49 : 7 x =
5
7= 35.

TaiLieu.VN


Toaùn:

8 x 10 : 2= 80: 2
= 40.

TaiLieu.VN


Toán:

. Nếu trong biểu thức chỉ có các
phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện
các phép tính theo thứ tự từ trái
sang60
phải.
+ 20 – =
5 80- 5

.

= 75.

Nếu trong biểu thức chỉ có các
phép tính nhân, chia thì ta thực hiện
các phép tính theo thứ tự từ trái
sang phải.
x 5

49 : 7 x =
5
7= 35.

TaiLieu.VN


Toaùn:

Tính giaù trò cuûa bieåu
thöùc:
a) 205 + 60
268 – 68 +
+3
17

1

b) 462 – 40 + 7

TaiLieu.VN

387 – 7 –
80


Toaùn:

Tính giaù trò cuûa bieåu
thöùc:
a) 205 + 60 =
+ 3 b) 462 – 40 +=7422+
+3
7
265
=
= 268.
429.
268 – 68 + =
+ 17 387 – 7 – =
380 80
17
200
80
=
=
217.
300.

1

TaiLieu.VN


Toaùn:

Tính giaù trò cuûa bieåu
thöùc:
48 : 2 :
a) 15 x 3 x
6
2

2

b) 8 x 5 : 2

TaiLieu.VN

81 : 9 x
7


Toaùn:

Tính giaù trò cuûa bieåu
thöùc:
x2
48 : 2 : =
:6
a) 15 x 3 x =
6
24
2
45
= 90.
= 4.

2

b) 8 x 5 : 2 = 40: 2
= 20.

TaiLieu.VN

x7
81 : 9 x =
9
7
= 63.


Toaùn:

3

>
< ?

55 : 5 x 3...

47

...

32

84 – 34 – 3

=
20 + 5

TaiLieu.VN

...

40 : 2 +
6


Toaùn:

3

>
< ?
=

TaiLieu.VN

55 : 5 x 3...>
33

32


Toaùn:

3

>
< ?

55 : 5 x 3...>
33
47

=
20 + 5
25
TaiLieu.VN

=

...

<

...

32

84 – 34 – 3
47
40 : 2 +
6 2
6


Toán

4

Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi
hộp sữa cân nặng 455g. Hỏi 2
gói mì và 1 hộp sữa cân nặng
bao
nhiêu gam ?Bài giải:
Tóm
tắt:

1 gói mì : 80g

Hai gói mì cân nặng:

..
2 gói .mì
?g
:
hộp sữa : 455g

TaiLieu.VN

80 x 2 = 160 (g)
Cả 2 gói mì và 1 hộp sữa
cân nặng:

160 + 455 = 615 (g)
Đáp số:
615g.


Toán:

Hôm nay các em học bài gì×?

Nếu trong biểu thức chỉ có
các phép tính cộng, trừ ta
thực hiện thế nào?
Nếu trong biểu thức chỉ có
các phép tính nhân, chia ta
thực hiện thế nào?
TaiLieu.VN


Toán:

. Nếu trong biểu thức chỉ có các
phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện
các phép tính theo thứ tự từ trái
sang phải.

60 + 20 – =
5 80 - 5
= 75.

. Nếu trong biểu thức chỉ có các
phép tính nhân, chia thì ta thực hiện
các phép tính theo thứ tự từ trái
sang phải.
TaiLieu.VN

49 : 7 x = 7 x
5
5= 35.


Toán:

Chuẩn bò bài: Tính giá trò của biểu
thức (tiếp theo)

TaiLieu.VN


CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×