Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 32: Tính giá trị của biểu thức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
Tìm giá trị của biểu thức:
a) 125 + 18 = 143

b) 161 -150 = 11

c) 21 x 4 = 84

d) 48 : 2

TaiLieu.VN

= 24


* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta

thực hiện các phép tính theo thứ tự từ
từ trái
tráisang
sangphải.
phải.
60 + 20 – 5 = 80 - 5
= 75
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta
từ trái
tráisang
sangphải.
phải.
thực hiện các phép tính theo thứ tự từ
49 : 7 x 5 = 7 x 5
TaiLieu.VN

= 35


* Nếu trong

biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực
hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chía thì ta thực
hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

TaiLieu.VN


Luyện
Bài
1: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
tập:
a) 103 + 20 + 5 = ….
123 + 5
=
128
=…
Giá trị của biểu thức
103 + 20 + 5 là 128
…. + 29
b) 241 – 41 + 29 = 200
=…
229
Giá trị của biểu thức
241 – 41 + 29 là …
229

c) 516 – 10 + 30 ==….
506 + 30

650 - 50
d) 653 - 3 - 50 ==….

536
==…
Giá trị của biểu thức
516 – 10 + 30 là…
536

==…600
Giá trị của biểu thức
653 - 3 - 50 là…
600

TaiLieu.VN


Luyện
Bài 1: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
tập:
Bài 2: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) 10 x 2 x 3 = =
….20 x 3
==
…60
Giá trị của biểu thức
10 x 2 x 3 là 60

c) 84 : 2 : 2 ==….
42 : 2
==…
21
Giá trị của biểu thức
21
84 : 2 : 2 là…
TaiLieu.VN

b) 6 x 3 : 2 ==….
18 : 2
9
==…
Giá trị của biểu thức
9
6 x 3 : 2 là …
40 x 3
d) 160 : 4 x 3 = ….
120
=…
Giá trị của biểu thức
160 : 4 x 3 là…
120


Bài 1: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Bài 2: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bài 3: >
< ?
=

44 : 4 x 5 …
>
55
=
41

47


<

52
68 - 20 - 7
41
80 + 8 - 40
48

TaiLieu.VN


Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi quả trứng
cân nặng 50g. Hỏi 3 gói mì và 1 quả
trứng cân nặng bao nhiêu gam?

3 gói mì cân nặng là:
80 x 3 = 240 (g)
3 gói mì và 1 quả trứng cân nặng là:
240 + 50 = 290 (g)
Đáp số : 290 g
TaiLieu.VN


1

2
3

TaiLieu.VN


Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

15 + 3 + 2 = …
. 10

. 20
. 30

3
4
2
5
0
1
TaiLieu.VN


Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

18 : 3 x 2 = …
.6

.8
. 12

3
4
2
5
0
1
TaiLieu.VN


Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

5x8:2=…
. 10

. 20
. 30

3
4
2
5
0
1
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực
hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

60 + 20 – 5 = 80 - 5
= 75

* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chía thì ta thực
hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

49 : 7 x 5 = 7 x 5
= 35
Luyện tập

Bài 1: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Bài 2: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Bài 3:
>,<,=
Bài 4
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×