Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra bài cũ
1. Trong các hình dưới đây hình nào là hình
vuông?
A

N

B
M

D
C
Hình chữ nhật


TaiLieu.VN

E

G

I

H

P
Q


Toán
Kiểm tra bài cũ
2. Đo rồi cho bíêt độ dài cạnh của mỗi hình vuông
sau:

TaiLieu.VN

A

B

D

C

M

N

Q

P


Toán
A4cm

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT
•Chu vi hình chữ nhật
B

3cm

•ABCD là:
3cm

•4 + 3 + 4 + 3 = 14 (cm)
•Hoặc ( 4 x 3) = 12 (cm)

D

4cm

C

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng
với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

TaiLieu.VN


Toán
1

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

Tính chu vi hình chữ nhật có:
a)Chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm;
b)Chiều dài 2 cm, chiều rộng 13 cm.

TaiLieu.VN


Toán

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

a) Chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm.
10cm

5cm

Chu vi hình chữ nhật là:
(10 + 5 ) x 2 = 30 (cm)

TaiLieu.VN


Toán

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

b) Chiều dài 2 dm, chiều rộng 13 cm
2 dm

13dm

Đổi 2 dm = 20 cm
Chu vi hình chữ nhật là:
(20 + 13) x 2 = 66 (cm)
TaiLieu.VN


Toán

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

2 Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m,
chiều rộng 20 cm. Tính chu vi mảnh đất đó.
Tóm tắt
Chiều dài: 35 m
Chiều rộng : 20m
Chu vi mảnh đất: ...mét?
Bài giải
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
(35 + 20) x 2 = 110 (cm)
TaiLieu.VN

Đáp số: 110 cm


Toán

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
A

63 cm

B

31cm
D

M

54cm

N

40cm
C

Q

P

A.Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình
chữ nhật MNPQ.
B.Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình
chữ nhật MNPQ.
C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình
chữ nhật MNPQ.
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×