Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật

Môn Toán – Lớp 3

TaiLieu.VN


Ôn lại bài cu
Trong các hình dưới đây hình nào là hình vuông:

Hình vuông
TaiLieu.VN


Bài mới: Chu vi hình chữ nhật

A

3cm

D

4cm


B

Đây
Hình
là chữ
hình nhật
gì ?

4cm

3cm

C

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

CT: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài
cộng số
đo chiều rộng
(cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
4+3+4+3
= 14(cm)
Chu
vi
hình chữ nhật
TaiLieu.VN

Hoặc:

(4 + 3) × 2 = 14(cm)


Luyện tập: Tính chu vi hình chữ nhật
1.a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có kích thước, ghi
trên hình vẽ:

A

17cmB

11cm
D

C

Bài giải:
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(17 + 11) × 2 = 56(cm)
Đáp số: 56(cm)
TaiLieu.VN


Luyện tập: Tính chu vi hình chữ nhật
1.b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng
10m.

Bài giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 10) × 2 = 50( m)
Đáp số: 50 m

TaiLieu.VN


Luyện tập: Tính chu vi hình chữ nhật
2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140m,chiều rộng
60m.Tính chu vi thửa ruộng đó.

Bài giải:

Chu vi thửa ruộng là:

(140 + 60) × 2 = 400( m)
Đáp số: 400 m

TaiLieu.VN


Luyện tập: Tính chu vi hình chữ nhật
3.Tính chu vi hình chữ nhật có chiêu dài 3dm, chiều rộng 15cm.

Bài giải:

Đổi: 3dm = 30cm
Chu vi thửa ruộng là:

(30 + 15) × 2 = 90(cm)
Đáp số: 90 cm
TaiLieu.VN


Luyện tập: Tính chu vi hình chữ nhật
4.
42cm

Khoang tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
58cm
66cm
34cm

A. Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng chu vi hình chữ
nhật EGHI.
B. Chu vi hình chữ nhật MNPQ bé hơn chu vi hình
chữ nhật EGHI.
C. Chu vi hình chữ nhật MNPQ lớn hơn chu vi hình
chữ nhật EGHI.
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×