Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 1: Các số có 4 chữ số

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô
giáo về dự hội giảng Năm học
200..– 200..
Môn Toán lớp 3

TaiLieu.VN


Toán: Các số có bốn chữ số

400

1000

20

Hàng
Nghìn

Trăm


Chục

Đơn vị

1000

100
100

10
10

1
1
1

2

3

100
100
1

4

Số gồm 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 đơn vị.
TaiLieu.VN

Viết là: 1423. Đọc là:Một nghìn bốn trăm hai mươi ba.

3


Toán
Các số có bốn chữ số ( trang 91)
Đọc các số sau : 1246; 2374; 5314; 3765.

TaiLieu.VNToán
Các số có bốn chữ số ( trang 91)
* Thực hành:
Bài 1 / trang 92. : Viết ( theo mẫu)
a) Mẫu:
Hàng
Nghìn

Trăm

Chục

1000

100

10

1000

100

10

1000

Đơn vị
1

10

1000

4

2

3

1

Viết số: 4231. Đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt.


Toán
Các số có bốn chữ số ( trang 91)
* Thực hành:
Bài 1 trang 92 : Viết ( theo mẫu)
Bài 2 trang 93 : Viết ( theo mẫu)


Toán
Các số có bốn chữ số ( trang 91)
* Thực hành:
Bài 1 trang 92: Viết ( theo mẫu)
Bài 2 trang 93: Viết ( theo mẫu)
Bài 3 trang 93: Số ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×