Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ .
+Đếm thêm trăm từ 9500 đến 10000.
*9500 ,9600,9700,9800,9900,10000.
+ Đếm thêm chục từ 9940 đến 9990.
* 9940,9950,9960,9970,9980,9990.
TaiLieu.VN


A

O

B

* O, A, B là ba điểm thẳng hàng.
* O là điểm giữa hai điểm A , B.Ví dụ

M

P

N
K
Q

O
P

I

H


3 cm
A

3 cm
M

B

* A,M,B là ba điểm thẳng hàng.
* M là điểm ôû giữa hai điểm A , B.


3 cm
A

3 cm
M

B

So sánh độ dài đoạn thẳng AM với
đoạn thẳng MB.
Ví dụ

M

P

4cm

4cm

N
K

Q
O
P

3cm

3cm

2m

I
2m

H


A

B

M

O

C

N

D


A

M

B

O

N
C

D


2cm

2cm

A

B

O

2cm

2cm
M
C

D

2cm
E

TaiLieu.VN

3cm
H

G


I

B

C

I
O

A

D

G

K

E

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK
I la øtrung điểm cuûa đoạn thẳng BC
K laø trung điểm cuûa đoạn thẳng GE
O laø trung điểm cuûa đoạn thẳng AD
O laøtrung điểm cuûa đoạn thẳng IK


TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×