Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ :
Bài 1: Viết các số tròn chục từ 7740 đến 7790.

Bài 2: Số liền trước và số liền sau của số 9999 là số
nào?

TaiLieu.VN


- Trên một đường thẳng, ta lấy ba điểm A, O, B theo thứ tự như
hình vẽ:
A

O

B

 A, O, B là ba điểm thẳng hàng được xếp theo thứ tự từ trái

sang phải .
 O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

TaiLieu.VN


- Quan sát 3 hình vẽ sau đây hãy cho biết M là điểm ở giữa
hai điểm nào? Vì sao ?

a)

M

A

B

M

b)

P

c)

TaiLieu.VN

D

C
Q

M


- Cho đoạn thẳng AB, có kích thước như hình vẽ:
A

3 cm


M

3 cm

B

 M là điểm giữa hai điểm A và B
 Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB.
Viết là: AM = MB.
 M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

TaiLieu.VN


Trường hợp nào sau đây thì M là trung điểm của đoạn
thẳng AB ? Vì sao?
A 2cm M

a)

A

b)

4cm

M

5cm

B

5cm

B

M

6 cm

c)
TaiLieu.VN

A

6cm
B


1. Điểm ở giữa
A

O

 A, O, B là ba điểm thẳng hàng.

B

O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

2. Trung điểm của đoạn thẳng
A

3 cm

M

3 cm

B

 M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài
đoạn thẳng MB.
Viết là : AM = MB.
M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

TaiLieu.VN


Bài 1: Trong hình bên:
A

B

M
O

D

C
N

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

b) M là điểm ở giữa hai điểm nào?
N là điểm ở giữa hai điểm nào?
O là điểm ở giữa hai điểm nào?

TaiLieu.VN


Bài 2: Câu nào đúng ghi Đ, câu nào sai ghi S.
2cm
A

2cm
B

O

2cm
CD.

M

Đ

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

S

b) M là trung điểm của đoạn thẳng

2cm

C

D
S

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG.
2cm
E

3cm
H

S
G

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D.
Đ

TaiLieu.VN

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G.


Bài 3: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.
B

I

C

O

A

G

K

D

E

I
Trung điểm của đoạn thẳng BC là ……
K

Trung điểm của đoạn thẳng GE là ……
O
Trung điểm của đoạn thẳng AD là…….
O
Trung điểm của đoạn thẳng IK là ……..
TaiLieu.VN


1. Điểm ở giữa
A

O

 A, O, B là ba điểm thẳng hàng.

B

O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

2. Trung điểm của đoạn thẳng
A

3 cm

M

3 cm

B

 M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài
đoạn thẳng MB.
Viết là : AM = MB.
M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×