Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 4: So sánh các số trong phạm vi 10 000

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

LỚP 3/D

TaiLieu.VN


* Kiểm tra bài cũ:

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của
tia số:
….. 992 …..
….. 995 996
…..
990 991
993 994

….. 998 …..
997
999 1000


Hãy so sánh số 999 và số 1000?
Đáp án:

TaiLieu.VN

999 < 1000


999 < 1000

- Dựa trên tia số để so sánh.
- Dựa vào dãy Số tự nhiên liên tiếp.
- Dựa vào số các chữ số của hai số.
 Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
Ví dụ: 999 < 1000

TaiLieu.VN


(SGK/101)

TaiLieu.VN


Ví dụ 1: Hãy so sánh hai số:

10 000 > 9999
 Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

TaiLieu.VN


Ví dụ 2: Hãy so sánh hai số:
9000 > 8999
Ví dụ 3: So sánh hai số:
Vì ở hàng
có 9 > 8
< 6580
6579nghìn
Vì các chữ số hàng nghìn đều là


6, các chữ số hàng trăm đều là 5,
nhưng ở hàng chục có 7 < 8

TaiLieu.VN


2/ So sánh hai số có cùng số chữ số:

 Nếu hai số có cùng số chữ số thì so
sánh từng cặp chữ số ở cùng một
hàng, kể từ trái sang phải.
- Nếu hai số có các hàng nghìn, trăm,
chục,
đơnhai
vị bằng
nhau
thì sao?
 Nếu
số có
cùng
số chữ số và

từng cặp chữ
số

cùng
một
hàng
đều
Ví dụ: 8530 và 8530
giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

Thì hai số đó bằng nhau.
TaiLieu.VN


So sánh các số trong phạm vi 10 000:
1) Trong hai số:
* Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
Ví dụ: 999 < 1000
* Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
Ví dụ: 10 000 > 9999
2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp
chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
Ví dụ: 9000 > 8999
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở
cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
Ví dụ: 8530 = 8530
TaiLieu.VN


3/ Luyện tập:
Bài tập 1:
* Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1942……998
b) 9650……9651
>
<
1999……2000
<

9156……6951
>

6742……6722
>

1965……1956
>

900 + 9……9009
<

6591……6591
=

909

TaiLieu.VN


3/ Luyện tập:
Bài tập 2:
* Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1 km……985
b) 60 phút……1 giờ
> m
=
1000 m
1 giờ
600 cm……6
= m
6m
797 mm……1
< m
1000 mm

TaiLieu.VN

50 phút……1
< giờ
60 phút
70 phút……1
> giờ
60 phút


* Trò chơi : Rung chuông vàng

TaiLieu.VN


Trò chơi: Chọn nhanh, xếp đúng!

Luật chơi: Chọn nhanh các bông hoa mang số tương ứng xếp
vào các ô trống tương ứng , theo thứ tự từ bé đến
lớn(Từ lớn đến bé) , từ trái sang phải
Nhóm 1
Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

4375
4735
4800

TaiLieu.VN

Nhóm 2
Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

6190
4753

4537

6091

6901
6019

6009


* CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Muốn so sánh hai số tự nhiên với nhau, ta
dựa vào những dấu hiệu nào?
+ Dựa vào hai số cú cỏc chữ số khỏc nhau.
+ Dựa vào hai số cú cựng số chữ số bằng
nhau.
- Về nhà xem lại các bài tập đã làm.
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập - SGK/ 101.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×