Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 5: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Toán

B

Đặt tính rồi tính:
526 + 759

TaiLieu.VN


Toán

Tiết 100: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

B


TaiLieu.VN

3 526 + 2 759 = ?
3526
+
2759
66285
285


S/102
VBT

Toán

Tiết 100: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 1/102
+ 4268

3917
8185

TaiLieu.VN

+ 3845

2625
6470

+ 6690

1034
7724

+ 7331

759
8090S/102
S
B
V
M

Toán

Tiết 100: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 1/ 102
Bài 2/ 102
Bài 3/ 102
Bài 4/ 102
A

M

.

.N

Q.

D
TaiLieu.VN

B

.

P

C


Toán

Tiết 100: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Chọn phương
án đúng
8425
+
618
9043
A
TaiLieu.VN

+

8425
618
9043
B

+

8425
618
8043
C


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×