Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

TaiLieu.VN


Toán:

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Bài
toán
: Nhà =
máy
8652
– 3917
? có 8652 sản phẩm, đã xuất đi 3917 sản
phẩm. Hỏi nhà máy còn lại bao nhiêu sản phẩm?
8652
* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
3917
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
4 735

* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

Vậy: 8652 – 3917 = 4735
1 Tính:
Ghi
nhớ:
6385
7563
8090
3561
Muốn trừ- các
số trong
hai bước sau:
- phạm vi 10- 000 ta làm theo
+ Bước 1: 2927
Đặt tính: Viết
số trừ dưới7131
số bị trừ sao 924
cho các chữ số
4908
trong cùng3458
một hàng đơn
2637
2655vị phải thẳng
959cột với nhau.
+ Bước 2: Tính kết quả theo thứ tự từ phải sang trái.
TaiLieu.VN


Toán:

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

8652 – 3917 = ?
* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
8652
* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
3917
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
4 735


* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

Vậy: 8652 – 3917 = 4735
7563
1 Tính: - 6385
2927
4908
3458
2655
2 Đặt tính rồi tính:
a. 5482 – 1956 ; 8695 – 2772
5482
8695
1956
2772
TaiLieu.VN

3526

5923

-

8090
7131
959

-

3561
924
2637

b. 9996 – 6669 ; 2340 – 512
9996
2340
6669
512
3327

1828


Toán:

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

3 Một cửa hàng có 4283 m vải, đã bán được 1635 m vải. Hỏi
cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
Tóm tắt:
Bài giải

: 4283 m
Số mét vải cửa hàng còn lại là:
Đã bán : 1635 m
4283 – 1635 = 2648 (m)
Còn lại : ...mét ?
Đáp số : 2648 m
4 Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm rồi xác định trung điểm 0
của đoạn thẳng đó.
8 cm
A

0 cm 1

TaiLieu.VN

2

3

0
4

5

6

7

B
8

9

10


TRÒ CHƠI

AI NHANH - AI ĐÚNG

Đúng ghi Đ, sai ghi S
-

TaiLieu.VN

4412
233
2082 S

-

6473
5645
838 S

9061
4503
4558 Đ


Toán:

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

8652 – 3917 = ?
* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
8652
* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
3917
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
4 735
* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

Vậy: 8652 – 3917 = 4735
Ghi nhớ:
Muốn trừ các số trong phạm vi 10 000 ta làm theo hai bước sau:
+ Bước 1: Đặt tính: Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
trong cùng một hàng đơn vị phải thẳng cột với nhau.
+ Bước 2: Tính kết quả theo thứ tự từ phải sang trái.`

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×