Tải bản đầy đủ

Bang tra noi luc - PPCV

Bảng tra
TT

EJ

A

B

MA

l
qql2
8

1
P


a

2Pab
l
M

3

4

a

ql 2
12

Pab 2
l2
Pl
(−
)
8
Mb
(2a − b)
l2
M
( )
4

b

b

ϕ

MB

5

Δ

h

t1

6t2Pab 2
l2
Pl
(−
)
8
Ma
− 2 ( 2b − a )
l
M
(− )
4


6EJ
Δ
l2

α
(t2-t1)EJ
h

ql 2
124EJ
ϕ
l

QA

ql
2
Pb 2 (l + 2a )
l3
P
( )
2
6ab
− 3 M
l
3M
(−
)
2 l

2EJ
ϕ
l6EJ
Δ
l2


QB

α
(t2-t1)EJ
h

6EJ
ϕ
l2

ql
2

Pa 2 (3l − 2a )
l3
P
(− )
2
6ab
− 3 M
l
3M
(−
)
2 l


6EJ
ϕ
l2

12EJ
Δ
l3

12EJ
Δ
l3

0

0

5
ql
8

3
− ql
8

Pb
b2
(3 − 2 )
2l
l
11
( P)
16

a
Pa 2
− 2 (3 − )
l
2l
5
(− P)
16

q
ql
8

7
a

8

P

b
Pab
l

M

9

ql 2

8

2

a

bPab
(2l − a )
2l 2
3
( − Pl )
16

M
b2
(1 − 3 2 )
2
l
M
( )
8

0

0
(0)
0
(0)

-

3M
b2
(1 − 2 )
2l
l
9M
(−
)
8l

-

3M
b2
(1 − 2 )
2l
l
9M
(−
)
8l

1


(tiếp theo) Bảng tra

TT

EJ

A

B

ϕ

10

11

h

t1t2

a

13

P

b
Pab
l

17

3EJ
ϕ
l

0

a


(t2-t1)EJ
2h

0


EJ
(t2-t1)
2h
l

ϕ

t1
t2

Pa 2
2l
Pl
(
)
8

ql 2
3

ql 2
6

Mb
l
M
(− )
2

Ma
l
M
( )
2

EJ
ϕ
l

EJ
ϕ
lb

h3EJ
ϕ
l2

3EJ
Δ
l3M0

Pa
a
(2 − )
2
l
3
( − Pl )
8

ql2
8

QA

3EJ
Δ
l2

q

14

16

MBΔ

12

15

MA

l

α
(t2-t1)EJ
hα
(t2-t1)EJ
h

QB3EJ
ϕ
l2

3EJ
Δ
l3

EJ
(t2-t1)
2h
l

P

0

ql

0

0

0

0

0

0

0

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×