Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 8: Hình tròn,tâm,đường kính,bán kính

TaiLieu.VN


Kieåm tra baøi cuõ:

A

0.
3 cm

3 cm

B

A,O,B là 3 điểm thẳng hàng

TaiLieu.VN

Điểm O nằm giữa A và B,OA = OB = 3cm
O là trung điểm của AB
OA = ½ ABHình tròn, tâm, đường kính, bán kính
A

B

M

Hình tam giác
ABC
I

C Q

N

Hình tứ giác
MNPQ

P

E

G

I

H
Hình chữ nhật
EGHI

K
O

M
TaiLieu.VN

Hình vuông
IKLML
Hình tròn


Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
1/ Giới thiệu hình tròn
Hình tròn tâm O

M

Bán kính OM
A

TaiLieu.VN

0

B

Đường kính AB


Toaùn
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

A

O

B

Hoàn thành bài tập sau:
1//Đo độ dài của OA, OB và
nhận xét.Điểm O gọi là gì của
đường kính AB.

2/Vẽ thêm bán kính OM và so
sánh độ dài các bán kính với
nhau.
3/Em có nhận xét gì về độ dài của đường kính và bán
kính
TaiLieu.VN


Toaùn
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
OA = OB
Tâm O là trung điểm của đường
kính AB
A

O
M

B

OA = OB = ½ AB
OM = OA = OB = ½ AB
*Trong một hình tròn:

Độ dài của đường kính gấp hai lần độ dài bán kính.
Hay

Độ dài của bán kính bằng ½ độ dài đường kính .
TaiLieu.VN


Toaùn

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính Luyện tập
có trong mỗi hình vẽ
P
Bán kính :OM, ON, OP, OQ
M

O

N
Đường kính : PQ, MN

Q
TaiLieu.VN


C
A

I

O

B
Bán kính :OA, OB.

D
Đường kính : AB

TaiLieu.VN


Toaùn

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
2/ vẽ hình tròn
a. Giới thiệu dụng cụ vẽ hình tròn: Compa

TaiLieu.VN


Toaùn

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Bài 2: Vẽ hình tròn

Luyện tập

a/ Tâm O bán kính 2 cm.
+ Mở rộng compa và đo
trên thước kẻ khoảng
cách là 2cm
+ Đánh dấu tâm O
+ Đặt đầu có đinh nhọn
vào đúng tâm O,đầu kia
có bút chì được quay một
vòng vẽ thành hình tròn.
TaiLieu.VN

2 cm

O


b/Tâm I, bán kính 3 cm

3 cm
I

TaiLieu.VN


Bài 3: Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong
hình tròn sau:
M

C

O
D

TaiLieu.VN

OC > OD

S

OC < OM

S

OC = ½ CD

Đ


Toaùn

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Đọc tên tâm, bán kính, đường kính
của hình tròn sau.

C

TaiLieu.VN

M

O

D


TaiLieu.VN


Toaùn

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Luyện tập

Bài 4: Chữa bài

C

O
M

TaiLieu.VN

D


Toaùn
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính có
trong mỗi hình vẽ
P

M

Luyện tập

a. Hình tròn tâm O
Bán kính: OM ON OP OQ
OM=ON=OP=OQ
Đường kính: PQ MN
PQ = MN

O
N

Q

b. Hình tròn tâm O
Bán kính: OA OB
Đường kính AB
TaiLieu.VN

AA

O

B
B


Toaùn
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính có
trong mỗi hình vẽ
P

M

Luyện tập

a. Hình tròn tâm O
Bán kính: OM ON OP OQ
OM=ON=OP=OQ
Đường kính: PQ MN
PQ = MN

O
N

Q

b. Hình tròn tâm O
Bán kính: OA OB
Đường kính AB
TaiLieu.VN

AA

O

B
B


Toaùn
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
1/ giới thiệu hình tròn
M

A

O

Hình tròn tâm O
B

Bán kính OM

Đường kính AB

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×