Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 8: Hình tròn,tâm,đường kính,bán kính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Kieåm tra baøi cuõ:
1.Xem lịch năm 2012, rồi cho biết:
Ngày Quốc tếTrong
thiếu một
nhi 1năm:
tháng 6 là thứ mấy?
Những
tháng
nào có9 30
ngày?
Ngàya)Quốc
khánh
2 tháng
là thứ

mấy?
Những
tháng20nào
có 31
Nhà b)
giáo
Việt Nam
tháng
11ngày?
là thứ mấy?
Sinh nhật của em là ngày nào? Tháng nào?
Hôm đó là thứ mấy?

TaiLieu.VN


Bài:Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
1/ Giới thiệu hình tròn
Hình tròn tâm O

M

Bán kính OM
A

TaiLieu.VN

0

B

Đường kính AB


M

A
O

1/Đo và nhận xét độ dài của


OA, OB.Tâm O gọi là gì của
B đường kính AB.
OA = OB= ½ AB
Tâm O là trung điểm của
đường kính AB

2/Em có nhận xét gì về độ dài của đường kính và bán
kính
OM = OA = OB= ½ AB
Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính
TaiLieu.VN


Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

M

A

O

B

Trong một hình tròn:
Tâm O là trung điểm của đường kính AB
Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính
TaiLieu.VN


2/ Vẽ hình tròn:
a. Giới thiệu dụng cụ vẽ hình tròn: Compa

TaiLieu.VN


Vẽ hình tròn tâm O bán kính 2 cm.
+ Mở rộng compa và đo trên
thước kẻ khoảng cách là 2cm
+ Đánh dấu tâm O
+ Đặt đầu có đinh nhọn
vào đúng tâm O, đầu kia
có bút chì được quay một
vòng vẽ thành hình tròn.
2 cm
TaiLieu.VN

O


Thực hành:
Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính có trong mỗi
hình tròn: P
C
M

O

N

Q
Bán kính: OM, ON, OP, OQ
Đường kính: PQ, MN
TaiLieu.VN

A

I

O

B

D
Bán kính:OA, OB.
Đường kính: AB


Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn:
a) Tâm O, bán kính 2 cm
b) Tâm I, bán kính 3 cm
+ Mở rộng compa và đo trên thước kẻ khoảng
cách là … cm
+ Đánh dấu tâm…
+ Đặt đầu có đinh nhọn vào đúng tâm … đầu kia
có bút chì được quay một vòng vẽ thành hình
tròn..

TaiLieu.VN


Tâm O, bán kính 2 cm

2 cm

TaiLieu.VN


b) Tâm I, bán kính 3 cm

3 cm
I

TaiLieu.VN


Bài 3: Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong
hình tròn sau:
M

C

O
D

TaiLieu.VN

OC > OD

S

OC < OM

S

OC = ½ CD

Đ


AI NHANH- AI ĐÚNG

TaiLieu.VN


K

M

HÌNH TRÒN CÓ:

C

-Tâm …
- Có… bán kính.
Bán kính:…..
N Có … đường kính.
Đường kính:….

O

D
L
TaiLieu.VN

- MN …. CD


K

M

HÌNH TRÒN CÓ:

C

-Tâm O
- Có 4 bán kính.
Bán kính:OM,ON,OK,
Có 2 đường kính.
N
Đường kính:MN,KL

O

D
L
TaiLieu.VN

- MN > CD


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×