Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 12: Làm quen với chữ số La Mã

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ BÌNH 2

MÔN : TOÁN
BÀI: LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

TaiLieu.VN


Cách ngôn : Một con ngựa đau
cả tàu bỏ cỏ
Tốn :
Kiểm tra bài cũ :
Đặt tính rồi tính :
1719 × 4 = ?
1719
× 4
6876

TaiLieu.VN

1527 : 3 = ?

15 2 7 3
02 509
27
0


Cách ngôn : Một con ngựa đau
cảquen
tàuvới
bỏ
cỏ
Tốn :
Làm
chữ
số la mã
1) Các số ở mặt đồng hồ bên được ghi bằng
một số chữ số La Mã thường dùng sau :
V :: năm

I : Một

X : mười

Đồng hồ chỉ 9 giờ

1) Với các chữ số La Mã trên, ta có một vài số như sau :
i

ii

iii

iv

v

vi vii viii

Ix


1

2

3

4

5

6

9

TaiLieu.VN

7

8

x

xi Xii X x xxi

10 11 12 20 21


Cách ngôn : Một con ngựa đau
cảquen
tàuvới
bỏ
cỏ
Tốn :
Làm
chữ
số la mã
Bài 1 : Đọc các sè viÕt b»ng ch÷ sè La M· sau ®©y:

I

IIi

v

viI

Ix

xI

xxI

1

3

5

7

9

11

21

Ii

Iv

vI

viiI

x

xiI

xx

2

4

6

8

10

12

20

TaiLieu.VN


Cách ngôn : Một con ngựa đau
cảquen
tàuvới
bỏ
cỏ
Tốn :
Làm
chữ
số la mã
Bài 1 : Đọc các sè viÕt b»ng ch÷ sè La M· sau ®©y:
Bài 2 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

6 giờ
TaiLieu.VN

12 giờ

3 giờ


Cách ngôn : Một con ngựa đau
cảquen
tàuvới
bỏ
cỏ
Tốn :
Làm
chữ
số la mã
Bài 1 : Đọc các sè viÕt b»ng ch÷ sè La M· sau ®©y:
Bài 2 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
Bài 3 : Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI theo thứ tự
từ bé đến lớn :
II, IV, V, VI, VII, IX, XI

TaiLieu.VN


Cách ngôn : Một con ngựa đau
cảquen
tàuvới
bỏ
cỏ
Tốn :
Làm
chữ
số la mã
Bài 1 : Đọc các sè viÕt b»ng ch÷ sè La M· sau ®©y:
Bài 2 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
Bài 3 : Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI theo thứ tự
từ bé đến lớn :
Bài 4 : viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số la mã
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

TaiLieu.VN


Cách ngôn : Một con ngựa đau
cảquen
tàuvới
bỏ
cỏ
Tốn :
Làm
chữ
số la mã

TRỊ CHƠI TIẾP SỨC
Cách chơi :
+ Có 2 đội chơi, mỗi đội 4 bạn.
+ Các bạn trong mỗi đội nối tiếp nhau viết đúng 3 số liên tiếp từ
1 đến 12 bằng chữ số la mã.
+ Đội nào viết đúng và xong trước thì đội đó chiện thắng.

TaiLieu.VN


Cách ngôn : Một con ngựa đau
cảquen
tàuvới
bỏ
cỏ
Tốn :
Làm
chữ
số la mã

Củng cố - dặn dò

TaiLieu.VN


Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô
và các em học sinh

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×