Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 12: Làm quen với chữ số La Mã

Trường Tiểu học Long Hựu Đông 2

TaiLieu.VN


Toán (118)
Kiểm tra bài cũ :
Đặt tính rồi tính :
2072 x 4

3224 : 4

2072

3224 4
02 806
24
0

x


4
8288

TaiLieu.VN


Toán (118)

Làm quen với chữ số La Mã
Hoạt động 1 : Giới thiệu về chữ số La Mã

§ång hå chØ 4 giê
1) Các số ở mặt đồng hồ trên được ghi bằng một số chữ số La Mã
thường dùng sau :
I : một
V : năm
X : mười
TaiLieu.VN


Toán (118)

Làm quen với chữ số La Mã
1) Các số ở mặt đồng hồ trên được ghi bằng một số chữ số La Mã
thường dùng sau :
I : một
V : năm
X : mười
2) Với các chữ số La Mã trên, ta có một vài số như sau :
I

II

III IV

V VI VII VIII IX X XI XII XX XXI

1

23

5

TaiLieu.VN

4

6

7

8

9

10 11 12

20

21


Toỏn (118)

Lm quen vi ch s La Mó
Hot ng 2: Thc hnh
Bài 1: Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây :
I :Mt

III :Ba

XI :Mi mt
IV :Bn

VII : By

XXI :Hai mi mt

VI :Sỏu

XII : Mi hai

TaiLieu.VN

V : Nm

VIII :Tỏm

IX :Chớn
II : Hai

X : Mi

XX : Hai mi


Toán (118)

Làm quen với chữ số La Mã
Hoạt động 2 : Thực hành.

Bµi 2 : §ång hå chØ mÊy
giê ?XI XII I
XI XII I
II

X
IX

III

VIII
VII

IV
VI

a

V

II

X
IX

III

VIII
VII

IV
VI

b

V

XI

XII

I
II

X
IX

III
IV

VIII
VII

VI

V

c

ång hå A chØ 6 §ång
giê. hå B chØ 12 giê.
§ång hå C chØ 3 gi

TaiLieu.VN


Toỏn (118)

Lm quen vi ch s La Mó
Hot ng 2 : Thc hnh.

Bài 3 : Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV,IX, XI
a.Theo thứ tự từ bé đến Ii,
lớniv,
: v, vi, vii, Ix, xi
b.Theo thứ tự từ lớn đến Xi,
bé Ix,
: vii ,vi , v, iv, ii

TaiLieu.VN


Toán (118)

Làm quen với chữ số La Mã
Hoạt động 2 : Thực hành.

Bài 4 : Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã.
I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII, I X , X , XI , XII

TaiLieu.VN


Toán (118)

Làm quen với chữ số La Mã

Củng cố - dặn dò

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×