Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO DỤC VÀ đào TẠO TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

HỌ HUẾ
HỌ K NH Ế

RƢỜN

HỒ N Ọ

H

N H

N

N

NH

U N

NH NƢ


H N

N

H

R N Ị

N HU
ỈNH

N

U N

NH

NH

RỊ

ố 60 34 04 10

U N

N H

KH

N ƢỜ HƢ N
P

.

. RƢƠN

H

HỌ K NH Ế


N KH

HỌ

ẤN

U N

H
N

Tế

.
ác

ậ vă

Hồ N ọc

i

T

ếếị

ƠN


ế
ế

Q


Tế

ế
ỏ ò

T

rƣơ

PGS. TS.â


P ò


T

ế
-

ế

U ND

P òT

MN, Trung tâm GD-DN

ệ Vĩ
TT

ệ VĩT

QD

T


ế-


ế

ế


ế T

T
X
ác

ậ vă

Hồ N ọc

ii

S T


Ó
Họ v

ọc v

ƢỢ

U N

Nƣ

: Hồ N ọc

:Q

ế

ố 60 34 04 10
N ƣ

ƣ

N

d

ọc P

.

: H N H N
NH NƢ
H
NH NH ỈNH U N
RỊ
c c
cứ T
NSNN

D

T

NSNN
ác

. rƣơN

á

H
N

D

T

i gian t i.ến công tác qu n lý chi


cứ

ề xuất các gi i

, từ

ịa bàn huyệ Vĩ

ƣơ

H N
N

N HU

phân tích th c tr ng về công tác qu n lý

cứ : là nh ng vấ
T

â

U N
R N

NSNN

D

: 2017-2019

ịa bàn huyện Vĩ

pháp hoàn thiệ
ố ƣ

:

d

Q

Trị.

: Sử


ác


cứ c

v

NSNN

D

T ấ

ế

NSNNtron


NSNN


T ừ
ế
ệ Vĩệ Vĩ


NSNNT

5-2017.


D

D

ế


NSNN

D

ế

iii

T
ệ Vĩ
Q

Tị


............................................................................................................... i
................................................................................................................. ii
T

.................................................................................................... iii
...................................................................................................................... iv

D

.................................................................................................. vii

PHẦNT

ẤN Ề ............................................................................................1ế..........................................................................................1

................................................................................................1
3

...........................................................................2

4 P
5

.........................................................................................2
ế ấ

PHẦN....................................................................................................3

N

ƣơ

UN
Ơ Ở

N H

N ỨU ...................................................................4

U N Ề

H

U N

H N

N

H NH NƢ

. ...........................................................................4
NN

N

.......4

..........................................................................................4

1.1.2. Chi ngân sác
Q

NSNN


1.2.2. Phâ
3

............................................6
......................................................13
ò

NSNN

............13...............15ế

4 S

NSNN

: ................15

ế

..21

3 Nộ

........................21

3

......................................................................................................................21
3
33 T

...................................................................................24


ế

................25

34 Q ế

...................................................26

iv


1.3.5
.......................................................................................................................27
4 N

ế


ệ ......................................................................................................27

1.4.1. Cá

....................................................................................27

4

......................................................................................29

5


...............................................................................................30

HƢƠN
NH NƢ

HỰ

R N

N

U N

H

HU


T

H N
N

ệ Vĩ


NH

N

H

NH ...........32

....................................32
ệ ......................................32

Q

........................................................................33

3 Q

.............................................................................................37

4 T

.........................................................................38

5 T

ấ ..................................................................................39

6

T

...............................................................40

N............41

3

ệ Vĩ

Linh ...........................................................................................................................43
3

T
ệ VĩN
.......................................................................................................43

3.............................................................................................45
33 Q

N

N

.......................................................................................................................46
34Q35 Q

ế

..................48

ế

N

36

N

......................54

NSNN

37T


.....55


ệ VĩQ

T ị ..........................................................56

v


4


ệ Vĩ

.......................................................................................................67

HƢƠN
H N
HU


N

N

PH P H

H NH NƢ

NH

3

N H

N

N

H

NH ..............................................................................................733

U Nế

....73
ệ Vĩ33 N

Q

T ị ..................................................................75

ế


giáo
3333ệ Vĩ

Q

T ị .........................78.............................. 79
ế

NSNN
ế

; ệ

ù

..............................................................................................80

333

ế

..................................................................82
334 T
NSNN

T

-

ế

...........................................................................................................85

335

........................................................................................................86
34 N
PHẦN

ế

KẾ

U N

K ẾN N HỊ……………………………………… 89

U H

KH

......................................................................................92

QUYẾT ỊN

ỘI ỒN

UẬN VĂN

IÊN ẢN ỦA ỘI ỒN
ẢN N ẬN XÉT P ẢN IỆN
ẢN N ẬN XÉT P ẢN IỆN
ẢN IẢI TRÌN

ỈN SỬA UẬN VĂN

XÁ N ẬN OÀN T IỆN UẬN VĂN

viấ .......................87


NH

N

:..........................................................34

:..............................................35

3:

Tỷ ệ

4:

Q

5:

T............................................36

ệ Vĩ

5 -2017 .37


..............41

6:

...............................................46

7:

..........................48

8:

Q ế

9

ế
:

........54
ệ Vĩ

5-2017 ...........................................56.................................................................58

T

:

Tình hình chi Ngâ

N

:

T

N

3:

N
cho g

..........60

.....63


ệ .........................................................................65

vii


PHẦN
cấ

1.

ẤN Ề

củ

ù
Vấ


trì
Ở ấ

ếếế


ò


ếộ ế

òếVN


òò ế

à ngân

NSNN Nch NSNN

T

NSNN

ng ò
ò

Vặ ò
ĩế

é

ế


ếV

i, phát


ế

N

2.

ếTừế


“QN

ế


c

. .
NSNN

T ị”
ĩ.

cứ
c

T

Qcứ c


1


NSNN

. .

c

cứ cế

:-

ề ấNSNN
ế
ế


-
ệ Vĩ


3. ố ƣ

vmv

cứ

T


ệ VĩQ

Tị

D
e

é

ế

P
4. P ƣơ

á

4. . P ƣơ

5 ế 2017.

cứ
á

rP
ố ệ:P
ẵ (


ế


…)
4. . P ƣơ

ế

á x

ố ệ

S-T-T

e
ế

ế

2

:


-T-Tế
Vệ
Tế


ế

:-

So s
ế
5. K

cấ củ
Nế3

:
:c và

.
:T
t

ệ Vĩ


3:

NSNN

công tác
Q

Tị
ệ VĩQ

3

NSNN cho Giáo
Tị


PHẦN
ƣơ

N

: Ơ Ở

U N Ề


1.1. N ữ

vấ

. . .N â

UN

N H

U N

H N

N

H

cơ b

ác

H NH

.

v chi n â

ác N

ƣ cc

á d cv

ƣ c

. . . .K á

ệm

N

N

ù

ế


ế
N ỨU


N

- ề

ử Sế

ù ị


N. . . .P â
ếế

ế

T

N(

)

?
ế

:

N

-


T

N

N

ấ : NSNN


ềN

N

QN

: NSNN

ỹ ềN

ế

N
T

: NSNNế

n tài chính khác nhau.

ế

ế
NSNNN


N


NSNNN

T
ế-VNSNN

e

ế

NSNN

4


NSNN
éĩ

NSNN


Q

N

ế

: NSNN
Tỹ ềNSNN


ỹ ềệấ

ệ V ẽ

ếNSNN

N


ỹ ềN

- Q ỹ NSNN
T

é

ế

ỹ NSNN


ế-N

ỹ NSNN

NSNN-

ỹ NSNN ề


N

NSNNN

ế

ế

ế

ỹ NSNN


N

NSNN

ĩế

N

ếNế

é
ế

N

ế-xã

N


N


N

ộ NN


ế


ù

ộ N

ĩgánh vác..

5

ệ ề


ế


N
N
N


. . .

â

. . . .K á

ác

ƣ cc

á d cv

ệm

N

NSNNấ (

)

N

( )TNSNN
)N

ế ếỹ NSNN

(

Qế( ấ

NN

ế)


eế ộ
ò

ế

NSNN NSNNếN

ế

N

ếNSNN
T e:NSNN
:N

th


e


:
NSNN

ệ :( )D
N

NSNN

N
NSNN
ế

6
-T eù

NSNNchi tiêu dùng.ế:

ế- ỹù
ế

ò

:NN

ù


-T e

NSNN


N

N

:
ế

ế

ếN

(

N

:

ò)
ò

ninh -

(

chi cho an


òế


-V

ế
ế(

ị-

ỹ ề

: ỗ

), chi phát

)


ộ (N)

NSNN
:


:
ệ N7

:


:

nhà


-T e

ế
e

N

ộ T e

phân thành nh


N

Nh(

( ùù) và hàng

).
VVấ
ế

ế

ế


(
e
ù
ế
ế( ỗ


) T


ế )
ế


ò

-


ò8

(các
hàng
)

ế
ế

Nế

e

ộ ) D

ù


ị-

ế

N


T


ĩ

ếế( ềN

Từ

:

+ếò

-

ò

tai,...
+
ế

ế

(

)
+ế

e

ế
rò c

1.1.2.2.

N NN cĩ

ế

ế

á d c


C
ệ ừ

e

Vế

ò

ò

-

e

N
T
ế ế

NSNN

ế


N9

ò
-
ế-

N

ế

"

N

"XN

"

N

ế

Vệ
. . .3. ặc
T

ểm củ c

âác

ƣ cc

ừ NSNN

ò ặ

NSNN
T

á d c


Vấ:NN

ếò

:
e

N
ộ ĩộ ộ

"N
ế

N

N

ò


N


ế

ù

N
T
òế

N

ế Vếĩù

NSNN10
NSNN

NSNN

4 4%

2013

20155% T

2017

ế15-2020 ỷ

Nế

e

8%

NSNN

ế

ẽ ế

20.
2017 ỷ

%

15

é

ế

eNSNN

ộT

ế

2013-

74-8 %

T


4%

ế

N

ế

8 %
T

:T
ò


ếNSNNòộ ĩsách xã

ế

éế

- ế

ế
T

:

òế ị
ế

ế-

.

ế
T

ếế

P
ế
11


NSNN
ế

é
ếế

ế

ếV

(ếN

T


)

ù
ếừ NSNNéT

:ĩ

N


-

:

ù


ù


V
T
òN:T

T
ò ị

N

ù
e

-

ế


N
T

:S

N

N
N


k

12
ù
NT

bánQ


ế


ế

nhế


ế-

c

1.2.1. K á

ệm v v

ế

1.2.

iTừ

S

ế

ế


ế

ế

NN NN cá d cv

rò củ

c

N NN c

á d cv

Nộeénhau.
N:

-+:
thông


+


+
NS

ò

13-

:


T e

NSNN

e

ế

:

NSNN

4:
: N

1.
e

ếcông....


2.
e

x


ò
3.


ị ề
:ù
ề ề


4.
:

n.

ế

Nế


N

2015

ò
ù

ế
ế

ế ộ

N

NSNN
XD

XD
xuấ TS
De
e
XD

e
:

14
TSò

ệ …


-TS

và hiệ

TS. . . P â cấ

c

â


ácƣ cc

á d cv
N

ếhành chính.
Tẹ ừ
NSNN

ế

ếeN

NSNN ẽ

NSNN ẽ

V

e


ếT

ếN

-NSNN

-

1.2.3. ặc
/

ểm củ cơ c
ế

T

c

á d cv


ế

NS

N
N NN c

Y

ếế

N
N

ò
15

T
ế


N
N
ế

TW
TW

ò

ếế
Vệù
ùT

ế

éế
TW

ế:N

ND ấ

ế

ò
e


ù
Từ(

)
TỉộT

chính.
DP ò

D
S

N


S


N

N

N


ĩ

16ế


/

ế

N
ế

S

N

ế

N

S

N

N

N
S

N
N

N

là:


Nế


N

S

N

N

T

N

ộT

chính.
T

ế

ộT
N

N

S

N


– ế
–N– ị

e


N

S

N

T

N

N

3

5 T

ế

N


ế–

)

ế

ộT

N

S

N

S

N

ị ề
N

6
NĩT

)
ế

ĩ

ộ TTT

ộT

T

T


N

:

)T

N

S

ộ ế


17

N

S

N

N


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×