Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 14: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Tiểu học Thạch Hưng
Lớp 3 A

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài toán 1 : Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can .
Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong ?
35l

Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là :
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số : 5 l mật ong

Bài toán 2 : Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can .
Hỏi 2 can có mấy lít mật ong ?
Tóm tắt:7can : 35l
2can : …l ?

TaiLieu.VN

Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là :
35 : 7 = 5 (l)
Số lít mật ong trong 2 can là :
5 x 2 = 10 (l)
Đáp số : 10 l mật ong


Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
* Bước 1 :Tìm giá trị 1 phần( thực hiện phép chia)
* Bước 2 :Tìm giá trị nhiều phần đó (thực hiện phép nhân)

Thực hành
Bài 1

Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi
3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?

Tóm tắt:4 vỉ : 24 viên
3 vỉ : …viên?
TaiLieu.VN

Bài giải
Số viên thuốc mỗi vỉ có là :
24 : 4 = 6 (viên)
Số viên thuốc 3 vỉ thuốc đó có là :
6 x 3 = 18 (viên)
Đáp số : 18 viên


Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
* Bước 1 :Tìm giá trị 1 phần( thực hiện phép chia)
* Bước 2 :Tìm giá trị nhiều phần đó (thực hiện phép nhân)

Thực hành
Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi
Bài 2
5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
Số kg gạo đựng trong mỗi bao là :
28 : 7 = 4 (kg)
Tómtắt : 7 bao : 28 kg
Số kg gạo đựng trong 5bao là :
5bao :…kg ?
4 x 5 = 20 (kg)
Đáp số : 20 kg gạo
TaiLieu.VN


Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thực hành

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
( Xem sách trang 128 )
Chuẩn bị bài sau : Luyện tập

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×