Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 14: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Câu 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VNBÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Hướng dẫn giải bài toán liên quan đến
rút về đơn vị
Bài toán 1: Có 35l mật ong chia đều vào
7 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?
35l

TaiLieu.VN


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài toán 1: Có 35l mật ong chia đều vào
7 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?
- Bài toán cho biết gì?
 Bài toán cho biết có 35l mật ong đổ đều vào 7 can.
- Bài toán hỏi gì?
 Bài toán hỏi số lít mật ong có trong mỗi can.

TaiLieu.VN


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài toán 1: Có 35l mật ong chia đều vào
7 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?
Tóm tắt
7 can: 35l
1 can: …l

Bài giải
Số lít mật ong có trong mỗi can là:
35:7 = 5 (l)
Đáp số: 5l mật ong.

Rút về đơn vị tức là tìm giá trị của một phần trong các
phần bằng nhau
TaiLieu.VNBÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài toán 1: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can
có mấy lít mật ong?
Bài toán 2: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có
mấy lít mật ong?
- Bài toán 1 và Bài toán 2 có gì giống nhau?
 Bài toán 1 và 2 đều có 35l mật ong đổ đều vào 7 can.
- Bài toán 1 và Bài toán 2 có gì khác nhau?
Bài toán 1
Bài toán 2
Yêu cầu tính số lít mật
Yêu cầu tính số lít mật
ong có trong 1 can.
ong có trong 2 can.
TaiLieu.VN


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài toán 2: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có
mấy lít mật ong?
Tóm tắt
7 can: 35l
2 can: …l

TaiLieu.VN

Bài giải
Số lít mật ong có trong mỗi can là:
35:7 = 5 (l)
Số lít mật ong có trong 2 can là:
5 x 2 = 10 (l)
Đáp số: 10l mật ong.


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Khi giải Bài toán liên quan đến rút
về đơn vị thường tiến hành theo 2
bước:
Bước 1: Tìm giá trị của một phần
trong các phần bằng nhau ( thực hiện
phép chia).
Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần
bằng nhau (thực hiện phép nhân).

TaiLieu.VN


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Khi giải Bài toán liên
quan đến rút về đơn vị
thường tiến hành theo 2
bước:
Bước 1: Tìm giá trị của
một phần trong các phần
bằng nhau ( thực hiện
phép chia).
Bước 2: Tìm giá trị của
nhiều phần bằng nhau
(thực hiện phép nhân).

TaiLieu.VN

Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong
4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu
viên thuốc?
Tóm tắt
4 vỉ: 24 viên
3 vỉ: …viên?
Bài giải
Số viên thuốc có trong mỗi vỉ là:
24 : 4 = 6 (viên)
Số ciên thuốc có trong một vỉ là:
6 x 3 = 18 (viên)
Đáp số: 18 viên thuốc.


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài 2: Có 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao
đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Tóm tắt
7 bao: 28kg
5 bao: …kg?

TaiLieu.VN

Bài giải
Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao là:
28 : 7 = 4 (kg)
Số ki-lô-gam gạo có trong năm bao là:
4 x 5 = 20 (kg)
Đáp số: 20kg gạo.


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Cho 8 hình tam giác, mỗi
hình như hình dưới đây:

Hãy xếp thành hình sau:

TaiLieu.VN

Có thể xếp như sau:


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

TaiLieu.VN


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Chọn đáp án đúng cho mỗi bài toán dưới đây dựa vào các tóm
tắt bài toán sau:
Câu 1:

Câu 2:

Tóm tắt
6 đĩa: 36 quả cam
2 đĩa: …quả cam?

Tóm tắt
5 tổ : 25 học sinh
4 tổ: …học sinh?

A

3

A

25

B

6

B

5

C

12

C

10

D

18

D

20

TaiLieu.VN

Tiếc
Hoanquá!
hô!
Đúng
Sai rồi.
rồi.


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×