Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 16: Làm quen với thống kê số liệu

TaiLieu.VN


• Toán :
Bài cũ :
Cho dãy số liệu sau :
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 …
Nhìn vào dãy số trên hãy trả lời các câu hỏi sau :
a, Dãy trên có tất cả bao nhiêu số ? Số 25 là só thứ mấy
trong dãy ?
b, số thứ ba trong dãy là số nào ? số này lớn hơn trong
dãy thứ nhất là bao nhiêu đơn vị ?
c, số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy ?
TaiLieu.VN


Toán :

Làm quen với thống kê số liệu (TT)
Đây là bảng thống kê số con của 3 gia đình
Gia đình Cô Mai

Cô Lan
Cô Hồng

Số con
2
1
- Bảng này có 2 hàng :
- Hàng trên ghi tên các gia đình .

2

- Hàng dưới ghi số con của mỗi gia đình
Nhìn vào bảng trên ta biết :
- Ba gia đình được ghi trong bảng là :Gia đình cô Mai,
gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng.
- Gia đình cô Mai có 2 con, gia đình cô Lan có 1 con,
gia đình cô Hồng có 2 con .
TaiLieu.VN


Luyện tập :

Bài 1 : Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp ba ở
một trường tiểu học :
Lớp
Số học sinh giỏi

2.A
18

3.B
13

3.C
25

3.D
15

Dựa vào bảng thống kê trên hãy trả lời các câu hỏisau a. Lớp


3B có bao nhiêu học sinh giỏi ? Lớp 3 D có bao nhiêu học sinh
giỏi ?
- Lớp 3B có 13học sinh giỏi, lớp 3D có15 HS giỏi
b.Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi ?
- Lớp 3C nhiều hơn Lớp 3A 7 học sinh giỏi.
c.Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất ? Lớp nào có ít học
sinh giỏi nhất ?
- Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất,lớp 3B có ít học sinh
giỏi nhất .
TaiLieu.VN


Bài 2: Đây là bảng thống kê số cây đã trồngcủa khói lớp 3:
Lớp

3A

3B

3C

3D

Số cây

40

25

45

28

Nhìn vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau
a.Lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? Lớp nào trồng
được ít cây nhất ?
b.Hai lớp 3A và lớp 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây ?
c.Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều
hơn lớp 3B bao nhiêu cây ?
-Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất, lớp 3B trồng được ít
cây nhất.
-Lớp 3A và lớp 3C trồng được tất cả 85 cây.
-Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây và nhiều hơn lớp
3B 3 cây.
TaiLieu.VN


Bài 3: Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một
cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm
1

2

3

Trắng

1210 m

1040 m

1475 m

Hoa

1875 m

1140 m

1575 m

tháng
Vải

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau : a.Tháng
2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại ?
b.Trong tháng 3 vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng
bao nhiêu mét ?
c.Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải
hoa ?

TaiLieu.VN


a.Tháng 2 cửa hàng đã bán được1040 mét vải trắng và
1140 mét vải hoa.

b.Trong tháng 3 vải hoa bán nhiều hơn vải
trắng100 m
c. Mỗi tháng cửa hàngđã bán được số mét vải hoa là :
Tháng 1: 1875 m
Tháng 2 : 1140 m
Tháng 3 : 1575 m

TaiLieu.VN


Toán : Làm quen với thống kê số liệu
(Xem sách trang 136 )

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×