Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 16: Làm quen với thống kê số liệu

25 -3
Các thầy cô về dự giờ lớp 3A

Môn : Toán lớp 3
TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra bài cũ:
Cho dãy số liệu sau: 10; 20; 15; 25; 30

Dãy trên có bao nhiêu số ?
Số thứ ba trong dãy là số nào ?

TaiLieu.VN


Toán
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Đây là bảng thống kê số con của ba gia đình:


Gia
®×nh
Sè con

C« Mai
2

C« Lan
3

1


Hång
2

Bảng có 4 cột và có 2 hàng:
- Hàng trên ghi tên các gia đình.
- Hàng dưới ghi số con của mỗi gia đình.

3
05
2
1
TaiLieu.VN

6

7

8


Toán
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Đây là bảng thống kê số con của ba gia đình:

Gia
®×nh
Sè conC« Mai

C« Lan

2

1

Bảng trên thống kê số con của ba gia đình:
- Gia đình cô Mai có 2 con
- Gia đình cô Lan có 1 con
- Gia đình cô Hồng có 2 con
TaiLieu.VN


Hång
2


Toán
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Bài 1: Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở
một trường tiểu học.

Líp
Sè häc sinh
giái

3A
18

3B
13

3C
25

3D
15

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh
giỏi?
b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi ?
c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?
TaiLieu.VN


Toán
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Bài 1: Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở
một trường tiểu học.

Líp
Sè häc sinh
giái

3A
18

3B
13

3C
25

3D
15

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D 15 học sinh giỏi.
a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh
b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A: 7 học sinh giỏi.
giỏi?
b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi ?
c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất. Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất.
c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?
TaiLieu.VN


Toán
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Bài 2: Đây là bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp khối 3:
Líp

3A

3B

3C

3D

Sè c©y

40

25

45

28

Dựa vào bảng thống kê trên điền số thích hợp vào chỗ chấm ?
a) Lớp … trồng được nhiều cây nhất. Lớp … trồng được ít cây nhất.
b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả … cây.
c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A … cây và nhiều hơn lớp 3B … cây .
TaiLieu.VN


Toán
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Bài 3: Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một của hàng đã bán
được trong ba tháng đầu:
Tháng

Vải
Trắng
Hoa

1

2

3

1240 m

1040 m

1475 m

1875 m

1140 m

1575 m

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại ?
b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét ?
c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa ?
TaiLieu.VN


Toán
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Bài 3: Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một của hàng đã bán
được trong ba tháng đầu:
Tháng

Vải
Trắng
Hoa

1

2

3

1240 m

1040 m

1475 m

1875 m

1140 m

1575 m

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040 mét vải trắng và 1140 mét vải hoa.
b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100 mét.
c) Tháng 1 cửa hàng bán được 1875 mét vải hoa. Tháng 2 cửa hàng
bán được 1140 mét vải hoa. Tháng 3 cửa hàng bán được 1575 mét
vải hoa.
TaiLieu.VN


Hẹn gặp lại !
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×