Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 2: Số 100 000

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ:
Đọc các số sau:
87115
71058
67001
86000
96788
Các số trên là số có mấy chữ số?
Số lớn nhất có 5 chữ số là số nào?
TaiLieu.VN


Số 100 000 – Luyện tập
10 000


10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 00010 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

80 000

90 000

100 000

Mười chục nghìn còn gọi là một trăm nghìn
100 000 đọc là: một trăm nghìn
TaiLieu.VN


10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

80 000

90 000

100 000

Hãy đọc các số sau: 70 000; 80 000; 90 000; 100 000

Số: 100 000

Số 100 000 có mấy chữ số? Đó là những chữ số nào?
TaiLieu.VN


Bài 1: Sè ?

90 000;100 000
40 000 ; 50 000; ……….
60 000 ; 70
000 ; 80 000;……...
000; ……….
a) 10 000; 20 000; 30
……..
………

.b) 10 000; 11 000; 12 000;13
000 ; 16 000;17
14 000 ;15
000 18
000 ;19
000 ;………
000 20000
……..
………
…….
;……...
…….
;…….

300 18
400 18
500 18
600 ; 18 700;18
800 18
900 ;19
000
c) 18 000; 18 100; 18 200;18
……..
; ……..
; ……..
; ……..
………
; ……..
………
240
237 ;18
238 ;18
239 ;18
d) 18 235; 18 236; 18
………..
………..
……….
………..

TaiLieu.VN


Bài 2: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

40 000

TaiLieu.VN

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000


Bµi 3: Số ?

Số liền trước

Số đã cho

12 533

12 534

12 535

43 904

43 905

43 906

62 369

62 370

62 371

39 998

39 999

40 000

99 998

99 999

100 000

TaiLieu.VN

Số liền sau


Bài 4: Một sân vận động có 7 000 chỗ ngồi, đã có 5 000 người đến
xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa có
người ngồi?
Tóm tắt:
Có :

7000 chỗ ngồi

Đã ngồi: 5 000 chỗ
Còn:

TaiLieu.VN

... chỗ ngồi?

Bµi gi¶i
Số chỗ chưa có người ngồi là:
7 000 - 5 000 = 2 000 (chỗ ngồi).
Đáp số: 2 000 chỗ ngồi.


Củng cố - đố vui:
Em chọn bông hoa hồng màu gì?

TaiLieu.VN


Chọn đáp án đúng:
Số tiếp theo trong dãy số: 20430;
20431; 20432 lµ:………
A. 20435
20429

TaiLieu.VN

B. 20433

10

C.


Tìm số lớn nhất trong các số sau:
99 998,

TaiLieu.VN

10 000,

99 999


Tìm số nhỏ nhất có 6 chữ số trong các số
sau:
58 989
999

TaiLieu.VN

,

100 000

,

999


DẶN DÒ

Xem trước bài:
“ So sánh các số trong phạm vi 100 000”

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×