Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 2: Số 100 000

TaiLieu.VN

Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp!


TaiLieu.VN


KTTT cũ: Chọn thẻ đúng
* Số lớn nhất có 5 chữ số là:
A 10 000

TaiLieu.VN

B

99 999

C

98 999KTTT cũ: Chọn thẻ đúng
* Số liền trước số 99 999 :

TaiLieu.VN

A

10 000

B

98 999

C

99 998


KTTT cũ: Chọn thẻ đúng
* Số lớn nhất có 4 chữ số là :

TaiLieu.VN

A

9 999

B

9 998

C

1 000


1.- Số ?


SỐ 100 000 – LUYỆN
TẬP

a)-10 000 ; 20 000 ; 30 000
;

40; 000
50 000 ;

b)-10 000; 11 000; 12 000; 13 000
; 14 ;000

;60 000 ; 80
70000
000;

; 16000
000;
15

; 17 000
; 18 ;000 .19 000 20 000

c)-18 000; 18 100; 18 200; 18 300
;
18;400 18
; 500 ; 18
18 700;
600
d)-18 235; 18 236; 18 237
;

TaiLieu.VN

18 ;238 18; 239 . 18 240

; 10090
000.
000

;

18; 800 18 900 19 000


SỐ 100 000 – LUYỆN
2.- Viết tiếp số thích TẬP
hợp vào dưới mỗi vạch:
40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

TaiLieu.VN


3.- Số ?

SỐ 100 000 – LUYỆN
TẬP

Soá lieàn
tröôùc

TaiLieu.VN

12 533
43 904
62 369
39 998
99 998

Soá ñaõ
cho

12
43
62
39

534
905
370
999

Soá lieàn
sau

12 535
43 906
62 371
40 000
100 000


SỐ 100 000 – LUYỆN
TẬP

4.- Một sân vận động có 7000
chỗ ngồi, đã có 5000 người đến
xem bóng đá. Hỏi sân vận động
đó còn bao nhiêu chỗ chưa có
người ngồi?
TaiLieu.VN


SỐ 100 000 – LUYỆN
TẬPtắt:
- Tóm

: 7000 chỗ.
đã ngồi : 5000 người.
còn lại : …… chỗ ngồi ?
TaiLieu.VN


SỐ 100 000 – LUYỆN
TẬP
- Bài
giải:
Số chỗ ngồi chưa có người ngồi:
7000 – 5000 = 2000 (chỗ)
Đáp số: 2000 chỗ.
TaiLieu.VN


Củng cố
Viết các số tròn nghìn từ 10
000 đến 100 000 :
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

TaiLieu.VN


Nhận xét – tuyên dương – dặn dò

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×