Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 6: Diện tích hình chữ nhật

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ

……

Tóm tắt
Câu 1: Xăng-ti-mét
vuông là
Toán
Câu2:
Tờ giấy màu
xanh có
gì? Xăng-ti-mét
vuông
viết tắt
2 300cm2
diện tích 300cm , tờ giấy màu
Tờ giấy màu xanh như thế nào?
2

đỏ có diện tích 280cm
.2 Hỏi tờ
280cm
Tờ giấy màu đỏ
..……..
giấy màu xanh có diện tích lớn
2
?cm
Giải
hơn diện tích tờ giấy màu đỏ
bao tích
nhiêu
xăng-ti-mét
vuông?
Diện
tờ giấy
màu xanh lớn
hơn diện tích

tờ giấy màu đó là
300 – 280 = 20(cm2)
Đáp số: 20cm2
TaiLieu.VN


Toán

Diện tích hình chữ nhật
A

4cm

B

Hình chữ nhật ABCD có:
4 x 3 = 12 ( ô vuông)
Diện tích mỗi ô vuông là:1cm2

3cm


Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
4 x 3 = 12 (cm2)
C

D
1cm

2

TaiLieu.VN

* Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều
dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo)


* Bài 1: Viết vào ô trống(theo mẫu)
Chiều dài
Chiều rộng
Diện tích
hình chữ nhật

Chu vi

5cm
3cm

10cm
4cm

32cm
8cm

5 x 3 = 15(cm2)

10 x 4 = 40(cm2)

32 x 8=256(cm2)

hình chữ nhật (5+3) x 2= 16(cm) (10+4) x 2=28(cm) (32+8)x2=80(cm)

TaiLieu.VN


Toán

Diện tích hình chữ nhật
* Bài 2: Bài toán

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5cm,
chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó?.
Giải
Tóm tắt: Chiều rộng : 5cm
Chiều dài: 14cm
Tính diện tích:...cm2

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là
14 x 5 = 70(cm2)
TaiLieu.VN

Đáp số: 70 cm2


Toán

Diện tích hình chữ nhật
* Bài 3:

Giải
Tính diện tích hình chữ nhật,
biết:
a/ Diện
hình
chữ nhật
a/ Chiều
dài tích
5 cm,
chiều
rộnglà3cm
2
b/ Chiều dài 2dm,
rộng
5 x 3 chiều
= 15 (cm
) 9cm
Đáp số: 15 cm2
Giải

TaiLieu.VN

2dm = 20cm
b/ Diện tích hình chữ nhật là:
20 x 9 = 180 (cm2)
Đáp số: 180 cm2


Trò chơi
Tính diện tích hình chữ nhật, biết:

Chọn đáp án đúng

a/ Chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm

TaiLieu.VN

A

12cm

B

12cm2

C

14cm2


Chọn đáp án đúng
b/ Chiều dài 1dm, chiều rộng 5cm

TaiLieu.VN

A

5cm2

B

50cm

C

50cm2


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×