Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 7: Diện tích hình vuông

TaiLieu.VN


Tính diện tích hình chữ nhật biết:
Chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật
8 x 5 = 40 ( cm2)
Đáp số: 40 cm2
TaiLieu.VN


Toán

TaiLieu.VN


Hình vuông ABCD mấy ô vuông?
A

D


B

C

Hình vuông ABCD có:
TaiLieu.VN

3 x 3 = 9 ( ô vuông)


Mỗi ô vuông có diện tích bao
nhiêu?
A

B

1cm2

D

C

Hình vuông ABCD có diện tích là:

3 x 3 = 9 ( cm )
2

TaiLieu.VN


Muốn tính diện tích hình vuông ta
làm thế nào?
A

D

B

CMuốn tính diện tích hình vuông ta
lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.
TaiLieu.VN


Bài1: Viết vào ô trống ( theo mẫu)
Cạnh hình
vuông

3 cm

5 cm

Chu vi hình
vuông
3x4=12(cm) 5x4=20(cm)

10 cm

10x4=40(cm)

Diện tích
hình vuông 3x3= 9(cm2) 5x5=25(cm2)10x10=100(cm2)
TaiLieu.VN


Bài tập 2:
Một tờ giấy hình
vuông cạnh 80 mm.
Tính diện tích tờ giấy
đó theo xăng – ti – mét
TaiLieu.VN


Bài giải:
Đổi 80 mm = 8 cm
Diện tích tờ giấy hình
vuông là:

8 x 8 = 64 (cm )
2

Đáp số: 64 cm
TaiLieu.VN

2


Bài tập 3:
Một hình vuông
có chu vi 20 cm.
Tính diện tích hình
TaiLieu.VN


Bài giải:
Cạnh hình vuông:

20 : 4 = 5 (cm)
Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 (cm )
2

Đáp số: 25 cm
TaiLieu.VN

2


TaiLieu.VN


Tính nhanh:
Cạnh hình
vuông

6 cm

8 cm

Diện tích
hình vuông

36 cm2

64 cm2

TaiLieu.VN

9 cm

81 cm2


A

D
1cm2

B

C

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ
dài một cạnh nhân với chính nó.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×