Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

TaiLieu.VN


Môn:

Toán
Lớp 3


Toán:

Kiểm tra bài cũ:
Tóm tắt bµi
to¸n:
7 can : 35 lít
2 can: …lÝt?

Bài giải
Số lÝt mật ong cã trong mỗi can
là:
35 : 7 = 5 ( l)

Số lÝt mật ong cã trong 2 can là:
5 x 2 = 10 ( l )
Đáp số: 10 lÝt

TaiLieu.VN


Toán:

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị( tiếp theo)
Bài toán: Cã 35 lÝt mËt ong ®ùng ®Òu vµo 7 can.
NÕu cã 10 lÝt mËt ong th× ®ùng ®Òu vµo mÊy
can nh thÕ?
Bài giải
Tóm tắt:
Số l mật ong trong mỗi can là:
35 lÝt: 7 can
35: 7 = 5( l)
10 lÝt: ...
can?
Số can cần có để đựng 10 l mật ong là:
10 : 5 = 2( can)
Đáp số: 2 can
Trong bài toán trên bước nào ®îc gọi là bước rút về đơn vị?
( Bước tìm số lÝt mật ong trong 1 can là bước rút về đơn vị)


Toỏn :

Bi toỏn liờn quan n rỳt v n v( tip theo)
Trong bi toỏn liờn quan n rỳt v n v c gii bng hai bc:
Bc 1:
Tìm giá trị của 1
phần trong các
phần bằng nhau bớc rút về đơn vị
(thực hiện băng
phép chia)

Bc 2:
Tỡm s phn bng


nhau ca mt giỏ
tr(thc hin bng
phộp chia)

TaiLieu.VN

Bi gii
S l mt ong trong mi can l:
35: 7 = 5( l)
S can cn cú ng 10 l mt ong l:
10 : 5 = 2( can)
ỏp s: 2 can


Toán :

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị( tiếp theo)
VỞ

Thực hành :

Bài1: Có 16 kg kÑo đựng đều trong 8 hép. Hỏi 10 kg
kÑo đựng trong mấy hép nh thÕ?
Tóm tắt:
16 kg : 8 hép
10 kg: ... hép?

Bài giải
Số kg kẹo đựng trong mỗi hộp là:
16 : 8 = 2 ( kg)
Số hộp cần để đựng 10 kg kẹo là:
10: 2 = 5( kg )
Đáp số: 5 hép

TaiLieu.VN


Toỏn :
Bi toỏn liờn quan n rỳt v n v( tip theo)
Bi 2: Các phòng học đều đợc lắp số quạt trần
nh nhau. Có 5 phòng học lắp 20 cái quạt trần.
Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp đợc vào mấy
phòng học?

Túm tt:

20 cái : 5 phòng
24 cái:...phòng?

Bi gii
S qut lp cho mt phũng hc l:
20 : 5 = 4 ( qut trn)
S phũng lp 24 cỏi qut l :
24 : 4 = 6 ( phũng )
ỏp s: 6 phòng


Toỏn :

10
0791654832
Bi toỏn liờn quan n rỳt v n v( tip theo)

Chọn vào chữ đặt trớc câu trả
lời đúng:
Cú 28 cỏi bỏnh Trung thu xp u vo 7 hp. Hi cú 56 cỏi
bỏnh Trung thu thỡ xp u vo my hp nh th?

A. 8 hp

B B. 14
hp

C. 41 hp

D. 7 hp


Chúc các em chăm ngoan học giỏi

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×