Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

TaiLieu.VN


TOÁN:

* Tính :
15273
02
27
03
0

TaiLieu.VN

3
5091

30755
x
5
153775TOÁN:

* Bài toán: Có 35l mật ong đựng đều vào 7 can.
Nếu có 10l mật ong thì đựng đều vào mấy can
như thế ?
- 1HS đọc đề bài toán
+ Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán cho biết có 35l mật ong được rót đều
vào 7 can.
+ Bài toán hỏi gì ?
- Nếu có 10l thì đổ đầy được mấy can như thế ?
TaiLieu.VN


- Theo em, để tính được 10l đổ đầy mấy can trước
hết chúng ta phải tìm gì?
+ Tìm số lít mật ong đựng trong 1 can.
- Tính số lít mật ong trong 1 can như thế nào?
+ Thực hiện phép chia 35 : 7 = 5l
- Biết được 5l mật ong thì đựng trong 1 can, vậy 10l
mật ong sẽ đựng trong mấy can?
- Lấy 10 : 5 = 2 can
1HS lên bảng tóm tắt và giải bài toán trên:
Bài giải:
Tóm tắt
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35l : 7 can
35 : 7 = 5 ( l )
10l :…can ? Số can cần để đựng 10 l mật ong là:
10 : 5 = 2 (can)
Đáp số: 2 can

TaiLieu.VN


- Trong bài toán trên, bước nào được gọi là bước
rút về đơn vị ?
+ Bước tìm số lít mật ong trong 1 can gọi là bước


rút về đơn vị.
- Cách giải bài toán này có điểm gì khác với các bài
toán có liên quan đến rút về đơn vị đã học?
+ Bước tính thứ hai, chúng ta không thực hiện
phép nhân mà thực hiện phép chia.
* GV: Các bài toán tiên quan đến rút về đơn vị
thường giải bằng hai bước:
+ Bước 1: Tính giá trị của 1 phần trong các phần
bằng nhau (thực hiện phép chia).
+ Bước 2 : Tìm số phần bằng nhau của một
giá trị (thực hiện phép chia).
TaiLieu.VN


*Bài tập 1: Có 40 kg đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg
đường đựng trong mấy túi như thế ?
- 1 HS đọc đề bài toán
+ Bài toán cho biết gì?
- Bài toán cho biết 40 kg đường đựng trong 8 túi.
+ Bài toán hỏi gì ?
- Bài toán hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi.
+ Bài toán thuộc dạng toán nào ?
- Bài toán thuộc dạng toán có liên quan đến rút về
đơn vị.
+ Vậy trước hết chúng ta phải làm gì ?
- Phải tìm số đường đựng trong một túi.
TaiLieu.VN


+ Biết được số đường đựng trong 1 túi, vậy 15 kg
đường đựng trong mấy túi, ta làm thế nào ?
- 1 HS lên bảng tóm tắt và trình bày bài giải, cả lớp
làm vào vở.
Tóm tắt:
40 kg : 8 túi
15 kg : …túi ?

TaiLieu.VN

Bài giải:
Số ki- lô-gam đường đựng trong
1 túi là:
40 : 3 = 5 (kg)
Số túi cần để đựng 15 kg đường
là:
15 : 5 = 3 (túi)
Đáp số : 3 túi


* Bài tập 2 : Có 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc
áo. Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho mấy cái áo như
thế ?
- 1 HS đọc đề bài toán.
* Hướng dẫn HS giải 2 bước :
+ Mỗi cái áo cần mấy cái cúc ?
+ 42 cúc dùng cho mấy cái áo ?
+ Bài toán này thuộc dạng toán nào ?
* Bài toán này thuộc dạng toán có liên quan đến
rút về đơn vị.

- Đại diện các nhóm trình bày bài giải trên bảng phụ.
TaiLieu.VN


Tóm tắt:

Bài giải:

Số cúc áo cần cho một chiếc
áo là:
24 cúc áo : 4 cái áo
24 : 4 = 6 (cúc áo)
42 cúc áo :… cái áo?
Số áo loại đó dùng hết 42
cúc áo là:
42 : 6 = 7 (cái áo)
Đáp số: 7 cái áo
- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
* Tuyên dương nhóm làm đúng và trình bày đẹp.

TaiLieu.VN


Bài tập 3: Cách làm nào đúng, cách làm nào sai?
a) 24 : 6 : 2 = 4 : 2
b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3
S
Đ
=2
=8
d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2
c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6
Đ
=
12
S
=3
- Phần a) đúng hay sai ? Vì sao ?
+ Phần a) đúng vì đã thực hiện tính giá trị biểu thức
từ trái sang phải và kết quả các phép tính đúng.
+ b) Sai vì biểu thức này tính sai thứ tự, tính 6: 2
trước rồi làm tiếp 24 : 3
+ c) Sai vì tính theo thứ tự từ phải sang trái, tính 3x2
trước rồi tính tiếp 18 : 6
+ d) Đúng vì biểu thức được tính đúng theo theo thứ
tự từ trái sang phải, các phép tính đều có kết quả
đúng.
TaiLieu.VN


TOÁN:

CỦNG CỐ - DẶN DÒ:

- Nêu lại các bước giải bài toán liên quan đến rút
về đơn vị ?
- Nêu lại thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu
thức ?
- Nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị bài sau: Luyện tập
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×