Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

TaiLieu.VN


MÔN : TOÁN

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ:
Lớp 3B trồng được 42 cây bàng trong 6
ngày. Hỏi 3 ngày lớp 3B trồng được bao
nhiêu cây bàng?
Giải:
Số cây bàng trồng được trong một ngày là:
42 : 6 = 7 (cây)
Số cây bàng trồng được trong 3 ngày là:
7 x 3 = 21 (cây)
Đáp số: 21 cây


MÔN: TOÁN

TIẾT: 154

BÀI TOÁN LIÊN QUAN
ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(tiếp theo)


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo)
Bài toán: Có 35 lít mật ong đựng đều vào 7 can. Nếu có 10
lít mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế ?
Tóm tắt:
35 lít :

7 can

10 lít :

? can

- Bài toán cho ta biết cái gì ?
Có 35 lít mật ong đựng đều vào 7 can
- Bài toán yêu cầu ta phải tìm cái gì?
Có 10 lít mật ong thì đựng đều vào
mấy can như thế ?


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo)
Bài toán: Có 35 lít mật ong đựng đều vào 7 can. Nếu có 10
lít mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế?
Tóm tắt:
35 lít :

7 can

10 lít :

? can


75
can
lít
lít :: 35
1 can
lít : ?? lít
can
110
can

Bài giải:
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (lít)
Số can cần có để đựng 10 lít mật ong là:
10 : 5 = 2 (can)
Đáp số: 2 can


5lít

5lít

5lít

35lít

5lít

TaiLieu.VN

5lít

5lít

5lít


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo)
Bài toán: Có 35 lít mật ong đựng đều vào 7 can. Nếu có 10
lít mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế?
Tóm tắt:
35 lít :

7 can

10 lít :

? can

5 lít : 1 can
10 lít : ? can

Bài giải:
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (lít)
Số can cần có để đựng 10 lít mật ong là:
10 : 5 = 2 (can)
Đáp số: 2 can


10 lít
5lít

TaiLieu.VN

5lít


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo)
Bài toán: Có 35 lít mật ong đựng đều vào 7 can. Nếu có 10
lít mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế?
Tóm tắt:
35 lít :

7 can

10 lít :

? can

Bài giải:
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (lít)
Số can cần có để đựng 10 lít mật ong là:
10 : 5 = 2 (can)
Đáp số: 2 can


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo)
Bài tập 1: Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi
15 kg đường đựng đều trong mấy túi như thế?
Tóm tắt:
40kg : 8 túi
15kg : ? túi

Bài giải:
Số kg đường trong 1 túi là:
40 : 8 =

5 (kg)

Số túi đựng 15 kg là:
15 : 5

=

Đáp số: 3 (túi )

3 (tuùi)


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo)
Bài tập 2: Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi 42 cúc áo
thì dùng cho mấy cái áo như thế ?
Tóm tắt:
24 cúc áo : 4 cái áo
42 cúc áo : ? cái áo

Baøi
giaûi:
Số cúc cho mỗi cái áo là:
24 : 4 = 6 (cúc)
Số áo loại đó dùng hết 42 cái cúc là:
42 : 6 = 7 (áo)
Đáp số: 7 cái áo


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo)
Bài tập 3: Làm cách nào đúng, làm cách nào sai?

A)

24 : 6 : 2 = 4 : 2
= 2

B)

24 : 6 : 2 = 24 : 3
=
8


BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo)
Bài tập 3: Làm cách nào đúng, làm cách nào sai?

C) 18 : 3 x 2 = 18 : 6
= 3

D) 18 : 3 x 2 = 6 x 2
= 12


BI TON LIấN QUAN N RT V N V
(Tip theo)
Khi gii Bi toỏn liờn quan rỳt v n v, ta tin hnh theo
my bc ?
- Thửùc

hieọn pheựp chia.
- Thc hin phộp chia.

* V nh: lm vo v 2 bi tp 1 v 2
* Chun b bi : Luyn tp (trang 167)


TIẾT HỌC KẾT THÚC



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×