Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 1: Đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số
Bài 1: Viết (theo mẫu) :
Đọc số
Một trăm sáu mươi
Một trăm sáu mươi
Ba trăm năm mươi tư
mốt
Ba trăm linh bảy

Viết
số
160
161
354
555
307
601Bài 1: Viết (theo mẫu) :
Ñoïc soá
Chín traêm
Chín traêm hai möôi
Chín trăm linh chín
hai
Bảy trăm bảy mươi bảy
Ba trăm sáu mươi lăm

Vieát
soá
900
922
909
777
111
365


Bài 2 :
Viết số thích hợp vào ô trống
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

400 399 398 397 396 395 394 393 392 391


Bài 3 :

303 . <
. . 330

>
< ?
=

615 . >
. . 516
199 . <
. . 200
30 + 100 . <
. . 131
410 – 10 . <
. . 400 + 1
243 .>. . 200 + 40 + 1


Bài 4 :
Tìm số lớn nhất, số bé nhất
trong các số sau :

375; 421; 573; 241; 735; 142
* Số lớn nhất : 735
* Số bé nhất : 142


Bài 5 : Viết các số 537; 162;

830; 241; 519; 425
a) Từ bé  lớn:
162; 241; 425 ; 519; 537; 830

a) Từ lớn  bé :
830; 537; 519; 425 ; 241; 162


Bài sau


Viết các số sau theo thứ tự từ
bé đến lớn :

425; 537; 249; 138; 390
138; 249; 390; 425; 537Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×