Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 28: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

TOÁN
LỚP BA
Tập thể lớp 3a kính chào quý thầy cô!

TaiLieu.VN


Toán:
KIỂM TRA BÀI CŨ

Tính :

96 : 6

89: 3

96 6
6 16
36
36
0


89 3
6 29
29
27
2

96 : 6 = 16
TaiLieu.VN

89 : 3 = 29(dư 2)


Toán: CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
a/ 648 :3 = ?

648 3
6 21 6
04
3
18
18
0

- 6 chia 3 được 2, viết 2.
2 nhân 3 bằng 6; sáu trừ sáu bằng 0.
- Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1.
1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1
- Hạ 8,được 18; 18 chia 3 được 6,viết 6.
6 nhân 3 bằng 18; 18 rừ 18 bằng 0.

648 : 3 = 216
TaiLieu.VN


Toán: CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
b/ 236 : 5 = ?

236 5
20 4 7


36
35
1

- 23 chia 5 được 4, viết 4.
4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3.
-Hạ 6, được 36; 36 chia 5 được 7 ,
viết 7.
7 nhân 5 bằng 35; 36 trừ 35 bằng 1.

236 : 5 = 47 (dư 1 )
TaiLieu.VN


Toán: CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Luyện tập
Bài 1
a

872 4
8
21 8
07
4
32
32
0

TaiLieu.VN

375
35
25
25
0

5
75

390 6
36 65
30
30
0

905
5
40
40
05
5
0

5
18 1


Toán: CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
b/

457

4

4

114

578 3
3 19 2

05

27

4

27

17
16
1
TaiLieu.VN

08
6
2

489
45

5
97

230 6
18 3 8

39
35

50
48

4

2


Toán: CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Bài 2

Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học
sinh . Hỏi tất cả có bao nhiêu hàng ?

Tóm tát

9 học sinh : 1hàng
234 học sinh : ? hàng
TaiLieu.VN

Bài giải

Số hàng có tất cả là :
234 : 9 = 26 (hàng )
đáp số : 26 hàng


Toán: CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Viết theo mẫu

Bài 3

Muốn giảm 432m đi 8 lần thi ta làm như thế nào ?
Muốn giảm 432m đi 6 lần thi ta làm như thế nào ?
Số đã cho

Giảm 8 lần

Giảm 6 lần
TaiLieu.VN

432m

:

888kg

=54 m

:

= 72 m

:

= 111kg

:

= 148kg

600giờ

:

= 75 giờ

:

=100 giờ

312ngày

= 39 ngày

:
:

= 52 ngàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×