Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 28: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

Bộ giáo dục và đào tạoTaiLieu.VN


BÀI CŨ

375 5

TaiLieu.VN

578 3


CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

a) 560 : 8 = ?
560 8
56 7 0

0
0
0
560 : 8 = 70

b) 632 : 7 = ?
632 7
63 9 0
0
0
2
632 : 7 = 90 ( dư 2 )

Lưu ý: ở lần chia thứ hai số bị chia bé hơn số
chia thì viết 0 ở thương theo lần chia đó.

TaiLieu.VN


Thực hành
Bài 1
a)

b)

350 : 7 =

50

490: 7 = 70

420 : 6 =

70

400: 5 = 80

480 : 4 = 120
TaiLieu.VN


725: 6 = 120 (dư 5)


Hết giờ

10
Điểm

h·y cè lªn-c¸c b¹n ¬i

Đáp án: 120 DƯ 5
TaiLieu.VN


Thực hành
Bài 2

Tóm tắt

7 ngày:

1 tuần lễ

365 ngày: ... tuần lễ ?

... ngày ?

Giải
365 ngày có số tuần lễ và số ngày là :
365 : 7 = 52 ( tuần lễ ) 1 ( ngày )
Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày
TaiLieu.VN


Hết giờ

10
Điểm

hãy cố lên-các bạn ơi

Đáp án: 52 TUẦN VÀ 1 NGÀY
TaiLieu.VN


Thực hành
Bài 3

Đ

?

a) 185 : 6 = ?

b) 283 : 7 = ?

185 6
18 30
05
0
5

283 7
28 40
03
0
3

185 : 6 = 30 (dư 5)
TaiLieu.VN

S

Đ

Đ
S

283 : 7 = 440 ( dư 3 )


Chúc mừng các em
đã

câu
trả
lời
.
đúng

TaiLieu.VN


CHIA SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

NẮM VỮNG QUY TẮC CHIA
LÀM BÀI TẬP 4-5 SGK

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×