Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 4: Diện tích của 1 hình

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CẦN GIỜ

Giáo án điện tử
Môn toán 3
Tên bài giảng :

Diện tích của một hình


MỤC TIÊU
• Bước đầu làm quen với khái niệm diện
tích.
• Có biểu tượng về diện tích thông qua bài
tập so sánh diện tích của các hình.
• Có biểu tượng về diện tích bé hơn, diện
tích bằng nhau, tổng diện tích.

•TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ :

Một đội thủy lợi đào được 315 m mương trong 3 ngày .
Hỏi trong 8 ngày, đội đó đào được bao nhiêu mét mương,
biết số mét mương đào trong mỗi ngày là như nhau ?

Tìm x

•Giải

Tìm x

Số mét đội thủy lợi đào trong mỗi ngày :
X x 2 = 2826
X : 3 = 1628
315 : 3 = 105 (m)

X = 2826 : 2

X = 1628 x 3

Số mét đội thủy lợi đào trong 8 ngày :

X = 1413

105 x 8 = 840 (m)
Đáp số : 840m

•TaiLieu.VN

X = 4884


•TaiLieu.VN


Họat động 1 : Nhận biết diện tích của một hình

Đây là
hình gì ?
Hình trònHình chữ nhật

Đây là
hình gì ?Toàn bộ phần tô màu là
diện tích hình chữ nhật
Toàn bộ phần tô màu là
diện tích hình tròn
•TaiLieu.VN


Họat động 2 : So Sánh diện tích các hình
Việc 1 : So

Sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình tròn

Hình chữ nhật
nằm hoàn toàn
trong hình tròn.
Ta nói : Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn

•TaiLieu.VN


Việc 2 : So

Sánh diện tích hai hình bằng nhau
Hình A
gồm 5 ô
vuông như
nhau

A
ô vuông
Hình A gồm 5mấy
ô vuông
. ?

Diện tích hình A =
•TaiLieu.VN

Hình B
cũng gồm 5
ô vuông như
thế

B
Hình B gồm 5
mấy
ô vuông
ô vuông
. ?

Diện tích hình B


Việc 3 : So Sánh diện tích của 1 hình với tổng diện tích của 2 hình
Diện
Diệntích
tíchhình
hìnhPPgồm
gồm10
mấy
ô vuông.
ô vuông
?
Hình
P gồm

P

10 ô vuông
như nhau

Đượ
c
tách
thàn
h

Hình M gồm
6 ô vuông

Diện tích = Diện tích + Diện tích
hình M
hình N
hình P
Hình N gồm
4 ô vuông

•TaiLieu.VN

M
Diện
Diệntích
tíchhình
hìnhM
M
gồm
gồm6mấy
ô vuông
ô vuông
. ?

N
Diện tích hình N
gồm 4
mấy
ô vuông
ô vuông
. ?


Họat động 3: Luyện tập

Bài tập 2
1
A

Q
B

C

P
D

Hình
P
gồm
baocâu
nhiêu
ôsai
vuông
Câu
nào
? ?
Hình
Pđúng,
gồm
11
ônào
vuông.

Hình
Hình
Q gồm
Q gồm
bao 10
nhiêu
ô vuông
ô vuông
. ?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD.

Diện tích hình P >

Diện tích hình Q

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.
c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD.

•TaiLieu.VN


Bài tập 3

So Sánh

A
Diện tích hình A
•TaiLieu.VN

B

= Diện tích hình B


Họat động 4 : Củng cố

So Sánh

E

A

D

<

Diện tích hình
Diện tích hình
Diện tích hình
+
=
Tam
giác
DEC
Tam giác ADE
Chữ nhật ABCD
•TaiLieu.VN

B

C
Diện tích
hình
Diện
tích hình
+ Tam giác EBC
Chữ nhật ABCD

Diện tích hình
Tam giác DEC


Dặn dò
Về nhà xem trước bài :

Đơn vị đo diện tích, Xăng-ti-mét vuông
Chuẩn bị : Một hình vuông có cạnh 1cm

•TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×