Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 4: Diện tích của 1 hình

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ :
Tìm x

x : 3 = 1628
x = 1628 x 3
x = 4884

x

x2

x
x

= 2826
= 2826 : 2

= 1413


Bài giải
Bài 3 ( 149):
Tóm tắt
Số mét mương đội thuỷ lợi đào được trong một ngày
là:
3 ngày : 315 m
315 : 3 = 105 (m )
8 ngày : ….m ?
Số mét mương đội thuỷ lợi đào được trong 8 ngày là:
105 x 8 = 840 (m)
Đáp số : 840 m
TaiLieu.VN


1)
1)

* Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình
tròn. Ta nói: Diện tích hình chữ nhật bé hơn
diện tích hình tròn

* Hình chữ nhật nằm hoàn toàn
trong hình tròn. Ta nói: Diện tích
hình chữ nhật bé hơn diện tích
hình tròn

2)

* Hình A gồm 5 ô vuông như nhau. Hình B
cũng gồm 5 ô vuông như thế.

2)
A

B

* Hình A gồm 5 ô vuông như nhau. Hình B
cũng gồm 5 ô vuông như thế.


Ta nói : Diện tích hình A bằng diện tích
hình B

Ta nói : Diện tích hình A bằng diện tích
hình B
3)

A

3)

B

N
P
* Hình P gồm 10 ô vuông như nhau được tách
thành hình M gồm 6 ô vuông và hình N gồm 4 ô
vuông.

P

M

* Hình P gồm 10 ô vuông như nhau được
tách thành hình M gồm 6 ô vuông và hình
N gồm 4 ô vuông.

N

Ta nói: Diện tích hình P bằng tổng diện
tích hình M và hình N.

M

Ta nói: Diện tích hình P bằng tổng diện tích hình
TaiLieu.VN
M
và hình N.


1)
* Hình chữ nhật nằm hoàn toàn
trong hình tròn. Ta nói: Diện tích
hình chữ nhật bé hơn diện tích
hình tròn
2)

A

B

* Hình A gồm 5 ô vuông như nhau. Hình B
cũng gồm 5 ô vuông như thế.

1

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn
diện tích hình tứ giác ABCD.

S

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn
diện tích hình tứ giác ABCD.

Đ

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng
diện tích hình tứ giác ABCD.

S

Ta nói : Diện tích hình A bằng diện tích
hình B

B

3)
M

A
N
P
* Hình P gồm 10 ô vuông như nhau được tách
thành hình M gồm 6 ô vuông và hình N gồm 4 ô
vuông.
Ta nói: Diện tích hình P bằng tổng diện tích hình
TaiLieu.VN
M
và hình N.

C
D


1)
* Hình chữ nhật nằm hoàn toàn
trong hình tròn. Ta nói: Diện tích
hình chữ nhật bé hơn diện tích
hình tròn

2

2)

A

B

* Hình A gồm 5 ô vuông như nhau. Hình B
cũng gồm 5 ô vuông như thế.
Ta nói : Diện tích hình A bằng diện tích
hình B
3)
M

N
P
* Hình P gồm 10 ô vuông như nhau được tách
thành hình M gồm 6 ô vuông và hình N gồm 4 ô
vuông.
Ta nói: Diện tích hình P bằng tổng diện tích hình
TaiLieu.VN
M
và hình N.

P
a) Hình
a)
Hình P
P gồm 11
baoônhiêu
vuôngô .vuông?
Hình Q
Hình
Q gồm 10
baoônhiêu
vuôngô .vuông?
b) 11
So >sánh
10 .diện
Vậytích
diệnhình
tíchPhình
với P
diện
lớntích
hơnhình
diệnQ.
tích
hình Q.

Q


Trò chơi : Ai nhanh hơn ?
3

So s¸nh diÖn tÝch h×nh A víi diÖn tÝch h×nh B .

A

B

B

A

Diện tích hình A bằng diện tích hình B.


1)

1

Câu nào đúng, câu nào sai?

B

* Hình chữ nhật nằm hoàn toàn
a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn S
trong hình tròn. Ta nói: Diện tích
diện tích hình tứ giác ABCD.
hình chữ nhật bé hơn diện tích
b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn Đ
hình tròn

diện tích hình tứ giác ABCD.
c) Diện tích hình tam giác ABC bằng
diện tích hình tứ giác ABCD.

2)

A

C

S

D

2
A

B

* Hình A gồm 5 ô vuông như nhau. Hình B
cũng gồm 5 ô vuông như thế.
Ta nói : Diện tích hình A bằng diện tích
hình B

3)
M

a) Hình P gồm 11 ô vuông.
Hình Q gồm 10 ô vuông.
P

Q

P

b) 11 > 10 . Vậy diện tích hình P lớn hơn
diện tích hình Q.

3
N
P

* Hình P gồm 10 ô vuông như nhau được tách
thành hình M gồm 6 ô vuông và hình N gồm 4 ô
vuông.
Ta nói: Diện tích hình P bằng tổng diện tích hình
TaiLieu.VN
M và hình N.

Diện tích hình A bằng
diện tích hình B.
A

B


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×