Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 11: Giảm đi một số lần

Bài giảng
Môn: Toán lớp 3
Tuần 8

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
Điền vào chỗ trống

8
21

TaiLieu.VN


:
2
:7

4
3

Gấp 7 lần

Gấp 6 lần

28
18


Toaùn

TaiLieu.VN


Giảm đi một số lần
Bài toán1: Hàng trên có 6 con thỏ. Số thỏ
hàng trên giảm đi 3 lần thì sẽ bằng số thỏ
hàng dưới. Tính số thỏ ở hàng dưới.
Hàng trên: 6 con thỏ
Hàng dưới: 6 : 3 = 2 ( con thỏ)
* Số thỏ hàng trên giảm 3 lần sẽ bằng số thỏ
hàng dưới.
TaiLieu.VN


Baứi giaỷi
Soỏ gaứ haứng dửụựi laứ:
6 : 3 = 2 ( con)
ẹaựp soỏ: 2 con

TaiLieu.VN


Giảm đi một số lần


Bài toán 2: Đoạn thằng AB có độ dài 8cm. Độ dài đoạn thẳng
AB giảm đi 4 lần sẽ bằng độ dài đoạn thẳng CD. Tính độ dài
đoạn thẳng CD.

8
cm

a
c

2 cm

D

Độ dài đoạn thẳng AB: 8 cm
b

Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2 (cm)

Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ
dài đoạn thẳng CD.
TaiLieu.VN


Bài giải
•Đoạn thẳng AB dài
là:
•8 : 2 = 4 (cm)
•Đáp số: 4 cm

TaiLieu.VN


Giảm đi một số lần

Muốn giảm một số đi nhiều lần thì
ta chia số đó cho số lần.

TaiLieu.VN


Giảm đi một số lần
Muốn giảm một số đi nhiều lần thì ta chia số
đó cho số lần.

Luyện tập
Bài 1. Viết (theo mẫu)
Số lần

12

Giảm 4 lần

12 : 4 =3

Giảm 6 lần

12 : 6 =2

TaiLieu.VN

48

36

24

48: 4
=12

36: 4 =
9

24: 4 =
6

48: 6
=8

36: 6 =
6

24: 6 =
4


Giảm đi một số lần

Bài 2. Giải bài toán (theo bài giải mẫu):

a) Mỹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4
lần. Hỏi Mỹ còn lại bao nhiêu quả
Tóm tắt
40 qủa bưởi

Có:
Còn lại:

? Qủa

Bài giải (mẫu)
Số quả bưởi còn lại là:
40 : 4 = 10(qủa)

TaiLieu.VN

Đáp số: 10 quả bưởi


b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy
thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy thì
hết bao nhiêu giờ?
Tóm tắt
30 giờ
Làm tay:
Làm máy:

? giờ
Bài giải
Làm công việc bằng máy mất số giờ là:
30 : 5 = 6(giờ)

TaiLieu.VN

Đáp số: 6 giờ


Giảm đi một số lần
Bài 3

Đoạn thẳng AB dài 8cm.
a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn
thẳng AB giảm đi 4 lần.
b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là đoạn thẳng AB
giảm đi 4 cm.
Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2cm
Độ dài đoạn thẳng MN: 8 - 4 = 4cm
TaiLieu.VN


Củng cố
• - Muốn giảm một số đi một số
lần ta làm như thế nào?
Muốn giảm một số đi một số
lần ta lấy số đó chia cho số lần.
• - Muốn giảm một số đi một số
đơn vò ta làm như thế nào?
Muốn giảm một số đi một số
đơn vò ta lấy số đó chia cho số
lần.
TaiLieu.VN


Dặn dò

• - Xem lại bài:Giảm đi một số
lần
• - Chuẩn bò: Bài Luyện
tập/trang 38

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×