Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 11: Giảm đi một số lần

Trường tiểu học Kỳ Sơn

TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra bài cũ
Điền số thích hợp vào ô trống

8
21

TaiLieu.VN

:2
:7

4
3

Gấp 7 lần


Gấp 6 lần

28

18


Toán
Tiết 37: Giảm đi một số lần
VD 1: Hàng trên có 6 con gà. Số gà ở hàng
trên giảm đi 3 lần thì được số gà ở hàng
dưới. Tính số gà ở hàng dưới.
Hàng trên: 6 con gà
Hàng dưới: 6 : 3 = 2 ( con gà)
* Số con gà ở hàng trên giảm 3 lần thì được số
con gà ở hàng dưới.
TaiLieu.VN


Toán
Tiết 37: Giảm đi một số lần
VD 1:
VD 2: Đoạn thẳng AB có độ dài 8cm. Độ dài đoạn thẳng AB
giảm đi 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Tính độ dài đoạn
thẳng CD

8 cm
A
C

B
2 cm

TaiLieu.VN

D

Độ dài đoạn thẳng AB: 8 cm


Độ dài đoạn thẳng CD:

8 : 4 = 2 (cm)

Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ
dài đoạn thẳng CD.


Toán
Tiết 37: Giảm đi một số lần

Muốn giảm một số đi nhiều lần ta
chia số đó cho số lần.

TaiLieu.VN


Toán
Tiết 37: Giảm đi một số lần
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.

Luyện tập

Bài 1. Viết (theo mẫu)
Sè ®· cho

12

Gi¶m 4
lÇn

12 : 4 = 3

Gi¶m 6
lÇn
TaiLieu.VN

48

36

24

48 : 4 = 12

36 : 4 = 9

24 : 4 = 6

12 : 6 = 2 48 : 6 = 8

36 : 6 = 6

24 : 6 = 4


Tiết 37: Giảm đi một số lần
Bài 2. Giải bài toán (theo bài giải mẫu)
a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4
lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?
Tóm tắt
40 quả

Có:
Còn lại:

? quả

Bài giải (mẫu)
Số quả bưởi còn lại là:
40 : 4 = 10 (quả)

TaiLieu.VN

Đáp số: 10 quả bưởi


b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy
thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết
bao nhiêu giờ ?
Tóm tắt
30 giờ
Làm tay:
Làm máy:

? giờ
Bài giải

Làm công việc đó bằng máy hết số giờ là:
30 : 5 = 6 (giờ)
TaiLieu.VN

Đáp số: 6 giờ


Toán
Tiết 37: Giảm đi một số lần
Bài 3
Đoạn thẳng AB dài 8cm.
a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn
thẳng AB giảm đi 4 lần.
b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn
thẳng AB giảm đi 4cm
Độ dài đọan thẳng CD: 8 : 4 = 2cm
Độ dài đọan thẳng MN: 8 - 4 = 4cm
TaiLieu.VN


Trò chơi

TaiLieu.VN


1) Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ?
• Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta chia số đó
cho số lần.

2) Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào ?
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó
nhân với số lần.

TaiLieu.VN


Xin chân thành cảm ơn
các cô giáo đã về dự
giờ thăm lớp!

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×