Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư

Phép chia hết và phép
chia có dư

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính :
a. 36 : 6

b. 54: 6

36
36

54
54
0

0


TaiLieu.VN

6
6

6
9


Toán

Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư
1. Ví dụ:

a)
8 2
8 4
0

b)

9 2
8 4
1

TaiLieu.VN

Số dư bé hơn số chia.

8 chia 2 được 4, viết 4.
4 nhân 2 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0.
Ta nói: 8 : 2 là phép chia hết.
Ta viết: 8 : 2 = 4.
Đọc là: Tám chia hai bằng bốn.
9 chia 2 được 4, viết 4.
4 nhân 2 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

Ta nói: 9 : 2 là phép chia có dư, 1 là số dư.
Ta viết: 9 : 2 = 4 ( dư 1 ).
Đọc là : Chín chia hai bằng bốn, dư 1.
Toán
Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư

2.Luyện tập:
Bài 1: Tính rồi viết theo mẫu:
a) Mẫu :

12
12

b) Mẫu:

6
2

0
Viết: 12 : 6 = 2
20 5
20 4
0
Viết: 20: 5 = 4

TaiLieu.VN

15 3
15 5
0
Viết: 15: 3 = 5

17 5
15 3
2
Viết: 17 : 5 = 3 (dư 2)

19 6
18 3
1

Viết:19: 3 = 6 (dư 1)

29 6
24 4
5

Viết: 29: 6 = 4 (dư
5)


Toán
Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư
2.Luyện tập:
Bài 1: Tính rồi viết theo mẫu:
c)

20

3

18

6

2
Viết: 20 : 3 = 6 (dư 2)

TaiLieu.VN

28
28

4
7

0
Viết: 28 : 4 = 7


Toán
Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư
2.Luyện tập:
Bài 2:

Đ
?
S

TaiLieu.VN

Đ

30 6
24 4
6

S

c) 48 6
48 8
0
Đ

d) 20 3
15 5
5

S

a) 32 4
32 8
0

b)


Toán
Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư

1
số ô tô trong hình nào?
Bài 3: Đã khoanh vào
2
a)

1
2

b)

TaiLieu.VN


Toán
Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư

Số dư bé hơn số chia.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×