Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CƯM’GAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG

ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. XĂNG-TIMÉT VUÔNG


Môn: TOÁN
LỚP 3B


Môn: Toán
Kiểm tra bài:

P

Q

So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q?


Môn: Toán


P

Q

Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q


Hãy nêu tên các hình có diện tích bằng nhau

A

B

C

D

Diện tích hình A bằng diện tích hình D
Diện tích hình B bằng diện tích hình C


Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

1 cm

Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn:
xăng-ti-mét vuông.

Diện tích hình vuông này là 1 xăng-ti-mét vuông
Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh
Xăng-ti-mét vuông là gì?
dài 1 cm


Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông


1 cm2
1 cm

• Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn:
xăng-ti-mét vuông.

• Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có
cạnh dài 1 cm.
•Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là:

cm


Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

2
cm :xăng-ti-mét
cmvuơng


Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Luyện tập:
Bài tập 1: Viết (theo mẫu):

Đọc
Năm xăng-ti-mét vuông

Viết
5 cm2

Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vuông

120 cm2

Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông

1500 cm2

Mười nghìn xăng-ti-mét vuông

10 000 cm2


Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 2: a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
•Hình B gồm...6
ô vuông 1 cm2
•Diện tích hình B
bằng...6 cm2

•Hình A gồm 6
ô vuông 1cm2
Diện tích hình A
bằng 6 cm2
A

1cm2

B


Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 2: a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
•Hình B gồm...6
ô vuông 1 cm2
•Diện tích hình B
bằng...6 cm2

•Hình A gồm...6
ô vuông 1cm2
•Diện tích hình A
bằng...
6 cm2
A

1cm2

B

b) Diện
bằng
diệndiện
tíchtích
hìnhhình
B. B.
b) So
sánh tích
diệnhình
tích A
hình
A với


Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)
•Hình B gồm...
6
ô vuông 1cm2
•Diện tích hình B
bằng...6 cm2

•Hình A gồm...6
ô vuông 1cm2
•Diện tích hình A
bằng...6 cm2
A

1cm2

B

b)
b) Diện
Diện tích
tích hình
hình A
A bằng
bằng diện
diện tích
tích hình
hình B.
B.


Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 3: Tính ( theo mẫu):


Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 3: Tính ( theo mẫu):
Mẫu: 3 cm2 + 5 cm2 = 8
cm2
a) 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2
40 cm – 17 cm = 23 cm2
2

2

3 cm2 x 2 = 6 cm2
b) 6 cm2 x 4 = 24 cm2
32 cm2 : 4 = 8 cm2


Mở cổng thành cứu Công chúa

- Thể lệ, luật chơi và cách chơi như sau:
+ Ở mỗi cổng thành đã bị đóng và chắn bởi 3 câu hỏi.
+ Để cứu được Công chúa bạn phải chọn 1 trong 3 đáp
án đúng của mỗi câu hỏi thì cổng thành lần lượt sẽ
được mở.
+ Bạn phải trả lời đúng cả 3 câu hỏi ở 3 cổng thành thì
mới cứu được Công chúa.
+ Nếu bạn chọn sai cổng thành sẽ không mở được và
không cứu được công chúa.
* Lưu ý: Một bạn chỉ được chọn 01 đáp án cho 01 cổng thành.
Nếu bạn trả lời lần 1 sai thì mất quyền tham dự cuộc chơi ở cổng
thành đó.


Ai cứu tơi với
Cổng số 3

Đọc:
a. cm 2: Xăng- ti- mét vuông
b. cm 2: Xen- ti- mét vuông
c. Cả 2 cách đọc đều đúng
Rất
Rất
tiếc
tiếcsai
sai
rồinhững
Cảm
ơnrồi

c. Cả 2 đều đúng

Cách viết đơn vị đo diện tích là:
b. cm

2

a. cm 2là đơn vị đo diện tích

dũng b.sĩcm
tài2làgiỏi
đơn vị đo độ dài

Cổng số 1

a. cm

Cổng số 2

c. cm2

Rất
Rấttiếc
tiếcsai
sairồi
rồi


Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng–ti–mét vuông
Nêu diện tích của hình sau:

1 cm2

11 cm2


Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Nêu diện tích của hình sau:

13 cm2


Môn: Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
•Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1
cm.
•Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là:

cm

2

• cm2 :xăng-ti-mét vuông
• Số đo diện tích của một hình theo xăng-ti-mét vuông
2 đó.
chính là số ô vuông 1 cm có trong hình
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×