Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông

MÔN: TOÁN

TIẾT:140

ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH: XĂNG - TIMÉT VUÔNG.

Trường Tiểu học Láng Thượng
1


Toán

Kiểm tra bài cũ


Em hãy so sánh diện tích của 2 hình trên?
Để đo được chu vi của 2 hình trên ta dùng đơn vị nào?


Và để đo được diện tích của 2 hình trên
người ta dùng đơn vị đo diện tích.Đơn vị đo diện tích.
Xăng-ti-mét-vuông.
Một trong những đơn vị đo diện tích
thường gặp là xăng-ti-mét vuông.


Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
1 cm2
1 cm

• Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn:
xăng-ti-mét vuông.

• Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có
cạnh dài 1 cm.
•Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là:

cm


Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

2
cm :xăng-ti-mét
cmvuơng
Cm dùng để làm gì?
2


Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

1 cmĐể đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn:
xăng-ti-mét vuông.

Diện tích hình vuông này là 1 xăng-ti-mét vuông


Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Luyện tập:
Bài tập 1: Viết (theo mẫu):

Đọc
Năm xăng-ti-mét vuông

Viết
5 cm2

Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vuông

120 cm2

Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông

1500 cm2

Mười nghìn xăng-ti-mét vuông

10 000 cm2


Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 2: a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
•Hình B gồm...6
ô vuông 1 cm2
•Diện tích hình B
bằng...6 cm2

•Hình A gồm 6
ô vuông 1cm2
Diện tích hình A
bằng 6 cm2
A

1cm2

B


Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 2: a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
•Hình B gồm...6
ô vuông 1 cm2
•Diện tích hình B
bằng...6 cm2

•Hình A gồm.6.
ô vuông 1cm2
•Diện tích hình A
bằng. 6cm2..
A

1cm2

B

b) So
A với
diện
tích
hình
b)sánh
Diệndiện
tích tích
hìnhhình
A bằng
diện
tích
hình
B.B.


Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 3: Tính ( theo mẫu):


Toán

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 3: Tính ( theo mẫu):
Mẫu: 3 cm2 + 5 cm2 = 8
cm2
a) 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2
40 cm – 17 cm = 23 cm2
2

2

3 cm2 x 2 = 6 cm2
b) 6 cm2 x 4 = 24 cm2
32 cm2 : 4 = 8 cm2


Toán Tiết: 140
Đơn vị đo diện tích: Xăng – ti – mét vuông

Bài tập 4

Đề bài :

Tờ giấy màu xanh có diện tích 300 cm2, tờ giấy
màu đỏ có diện tích 280 cm2. Hỏi tờ giấy màu
xanh có diện tích lớn hơn diện tích tờ giấy màu
đỏ bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

14


Toán

Tiết: 140
Đơn vị đo diện tích: Xăng – ti – mét vuông
Bài tập 4

Tóm tắt:

Tờ giấy màu xanh có diện tích: 300cm2
Tờ giấy màu đỏ có diện tích: 280cm2
Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn
diện tích tờ giấy màu đỏ bao nhiêu …..cm2 ?

Bài giải
Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn
diện tích tờ giấy màu đỏ là:

300 - 280 = 20 ( cm2)
Đáp số : 20 cm2

15


Mở cổng thành cứu Công chúa

- Thể lệ, luật chơi và cách chơi như sau:

+ Ở mỗi cổng thành đã bị đóng và chắn bởi 3 câu hỏi.
+ Để cứu được Công chúa bạn phải chọn 1 trong 3 đáp án
đúng của mỗi câu hỏi thì cổng thành lần lượt sẽ được mở.
+ Bạn phải trả lời đúng cả 3 câu hỏi ở 3 cổng thành thì
mới cứu được Công chúa.
+ Nếu bạn chọn sai cổng thành sẽ không mở được và
không cứu được công chúa.


Ai cứu tơi với
Cổng số 3

Đọc:
a. cm 2: Xăng- ti- mét vuông
b. cm 2: Xen- ti- mét vuông
c. Cả 2 cách đọc đều đúng
Rất
Rất
tiếc
tiếcsai
sai
rồinhững
Cảm
ơnrồi

c. Cả 2 đều đúng

Cách viết đơn vị đo diện tích là:
b. cm 2

a. cm 2 là đơn vị đo diện tích

dũng
sĩ2 tài
giỏi
b. cm
là đơn
vị đo độ dài

Cổng số 1

a. cm

Cổng số 2

c. cm2

Rất
Rấttiếc
tiếcsai
sairồi
rồi


Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
•Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh
dài 1 cm.
•Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là:

• cm2: xăng-ti-mét vuông

cm

2


19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×