Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TaiLieu.VN


Toán
So sánh diện tích của hình A với diện tích hình B.Hỡnh
nào cú diện tớch lớn hơn ?

Hình A
- Hình A có 7 ô vuông. Hình B có 8 ô vuông.
- Diện tích hình B lớn hơn diện tích hình A.

TaiLieu.VN

Hình B


ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH – XĂNG TI MÉT VUÔNG
1cm2


* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:
xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là : cm2.

1cm
1cm2

TaiLieu.VN


ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH – XĂNG TI MÉT VUÔNG
1cm
1cm

22

* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:
xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là : cm2.

1cm
1cm2

1cm2

3cm2
2cm2
3cm2

1cm

TaiLieu.VN

1cm

3cm2


1cm


ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH – XĂNG TI MÉT VUÔNG
1cm2

* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:
xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là : cm2.

1cm
1cm2

Bài 1: Viết (theo mẫu):

Đọc
Năm xăng - ti - mét vuông

TaiLieu.VN

Viết
5 cm2

Một trăm hai mươi xăng - ti - mét vuông

120 cm2

Một nghìn năm trăm xăng - ti - mét vuông

1500 cm2

Mười nghìn xăng - ti - mét vuông

10 000 cm2


ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH – XĂNG TI MÉT VUÔNG
* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:
xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là: cm2.

1cm
Bài 1: Viết (theo mẫu):
Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

* Hình A gồm 6 ô
vuông 1cm2

Mẫu:

* Diện tích hình A
bằng 6 cm2

* Hình B gồm ….
6 ô
vuông 1cm2
* Diện tích hình
B bằng ……..
6 cm2

1 cm2
TaiLieu.VN

A

B
So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.


ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH – XĂNG TI MÉT VUÔNG
* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:
xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là: cm2.

1cm
Bài 1: Viết (theo mẫu):
Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

* Hình B gồm ….
6 ô
vuông 1cm2
* Diện tích hình
B bằng ……..
6 cm2

* Hình A gồm 6 ô
vuông 1cm2

Mẫu:

* Diện tích hình A
bằng 6 cm2

1 cm2
A
TaiLieu.VN

B
Kết luận :Diện tích hình A bằng diện tích hình B.


1cm2

ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH – XĂNG TI MÉT VUÔNG
* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:
xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là : cm2.

1cm
Bài 1: Viết (theo mẫu):
Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Bài 3: Tính (theo mẫu):
Mẫu: 3cm2 + 5cm2 = 8cm2
a) 18cm2 + 26cm2 = 44cm2
40cm2 - 17 cm2 = 23cm2

TaiLieu.VN

3cm2 x 2 = 6cm2
b) 6cm2 x 4
32cm2 : 4

= 24cm2
= 8cm2


TaiLieu.VN


Đúng ghi Đ sai Ghi S

ết A
HHình
giờ

Hình A có diện tích là :18 cm2

Đ
TaiLieu.VN


Đúng ghi Đ sai Ghi S

1cm
Hình B

Hết
iờ B có có diện tích là : 8 cm
gHình

S
TaiLieu.VN


Đúng ghi Đ sai Ghi S

Hết
gi ờ

1cm
Hình C

Hình C có diện tích là 6 cm2

Đ
TaiLieu.VN


ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH – XĂNG TI MÉT VUÔNG
1cm2

* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:
xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là : cm2.

1cm
Bài 1: Viết (theo mẫu):
Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Bài 3: Tính (theo mẫu):
Mẫu: 3cm2 + 5cm2 = 8cm2
a) 18cm2 + 26cm2 = 44cm2
40cm2 - 17 cm2 = 23cm2
Bài 4:
Tóm tắt:
Tờ giấy màu xanh: 300cm2
Tờ giấy màu đỏ : 280cm2
Diện tích tờ giấy màu xanh lớn
hơn tờ giấy màu đỏ : … cm2 ?
TaiLieu.VN

3cm2 x 2 = 6cm2
b) 6cm2 x 4
32cm2 : 4

= 24cm2
= 8cm2


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×