Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 7
7x1=7
7:7=1

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 7

7 X 2 = 14
14 : 7 = 2

TaiLieu.VN


Toán


Bảng chia 7
7 : 7 =
1
14 : 7 2=
21: 7 3=
28 : 7 4=
35 : 7 5=

7 x 3 = 21
21 : 7 = 3

6
42 : 7 =
7
47 : 7 =
8
56 : 7 =
9
63 : 7 =
10
70 : 7 =

TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 7
7 : 7 =
1
14 : 7 2=
21

: 7 3=

28 : 7 4=
35 : 7 5=

7 x 3 = 21


21 : 7 = 3

42

6
:7=
49 : 7 7=

8
56 : 7 =
63

: 7 =9

10
70 : 7 =

TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 7
7 : 7 =
1
14 : 7 2=
21: 7 3=
28 : 7 4=
35 : 7 5=

7 x 3 = 21
21 : 7 = 3

6
42 : 7 =
7
47 : 7 =
8
56 : 7 =
9
63 : 7 =
10
70 : 7 =

TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
TaiLieu.VN

: 7
:7
: 7
:7
:7
:7
:7
:7
:7
:7

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=


Toán

Bảng chia 7
Bài 1: Tính nhẩm
28 : 7 =

4

70 : 7 =

10

21 : 7 =

3

42 : 7 = 6

14 : 7 =

2

56 : 7 =

8

63 : 7 =

9

42 : 6 =

49 : 7 =

7

35 :7 =

5

7:7=

1

TaiLieu.VN

7

0 :7= 0


Toán

Bảng chia 7
Bài 2 : Tính nhẩm

TaiLieu.VN

7x 5=

35

7x 6=

42

7x2=

35 : 7 =

5

42 : 7 =

6

35 : 5 =

7

42 : 6 =

7

14

7x4 =

28

14 : 7 = 2

28 : 7 =

4

14 : 2 = 7

28 : 4 =

7


To¸n

B¶ng chia 7
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: Tính nhẩm
Bài 3: Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học
sinh?

Tãm t¾t
7 hàng:
56 học sinh
1 hµng :…. Häc sinh ?

Bµi gi¶i
Số học sinh mỗi hàng có là:
56 : 7 = 8 (học sinh )
Đáp số : 8 học sinh

TaiLieu.VN


Toỏn

Bng chia 7
Bi 1: Tớnh nhm
Bi 2: Tớnh nhm
Bi 3 : Gii toỏn
Bi 4: Cú 56 hc sinh xp thnh cỏc hng, mi hng cú 7 hc sinh . Hi xp c bao nhiờu
hng ?

Tóm tắt
Có 56 học sinh
Mỗi hàng : 7 học sinh
Hỏi có : hàng ?

TaiLieu.VN

Bài giải
S hng xp c l:
56 :7 = 8 ( hng )
Đáp số : 8
hàng


Toán

Bảng chia 7
Bài 3
Bài giải
Số học sinh mỗi hàng có là:
56 : 7 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh

TaiLieu.VN

Bài 4
Bài giải
Số hàng xếp được là:
56 : 7 = 8 (hàng)
Đáp số : 8 hàng


TaiLieu.VN



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×