Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


?
KIỂM TRA BÀI CŨ

Học sinh đọc
bảng nhân 7
TaiLieu.VN


TOÁN

TaiLieu.VN


BẢNG CHIA 7
7:7=

14 : 7 =
21 : 7 =
28 : 7 =

1
2
3
4

7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56

35 : 7 =
42 : 7 =
49 : 7 =
56 : 7 =

5
6
7
8

7 x 9 = 63

63 : 7 = 9

7 x 10 =70

70 : 7 =10

7x1
7x2
7x3
7x4
7x5

TaiLieu.VN

SGK/35


SGK/35

= 7
= 14
= 21
= 28
= 35


BẢNG CHIA 7
7:7=1
14 : 7 = 2
21 : 7 = 3
28 : 7 = 4
35 : 7 = 5
42 : 7 = 6
49 : 7 = 7
56 : 7 = 8
63 : 7 = 9
TaiLieu.VN

70 : 7 =10


HỌC THUỘC BẢNG CHIA 7
7
14
21
28

:
:
:
:

7=
7=
7=
7=

1
2
3
4

35 : 7 = 5
42 : 7 = 6
49 : 7 = 7
56 : 7= 8
63 : 7 = 9
70 : 7 = 10
TaiLieu.VN


HỌC THUỘC BẢNG CHIA 7
7
14
21
28

:
:
:
:

7=
7=
7=
7=

1
2
3
4

35 : 7 = 5
42 : 7 = 6
49 : 7 = 7
56 : 7= 8
63 : 7 = 9
70 : 7 = 10
TaiLieu.VN


HỌC THUỘC BẢNG CHIA 7
7
14
21
28

:
:
:
:

7=
7=
7=
7=

1
2
3
4

35 : 7 = 5
42 : 7 = 6
49 : 7 = 7
56 : 7= 8
63 : 7 = 9
70 : 7 = 10
TaiLieu.VN


HỌC THUỘC BẢNG CHIA 7
7
14
21
28

:
:
:
:

7=
7=
7=
7=

1
2
3
4

35 : 7 = 5
42 : 7 = 6
49 : 7 = 7
56 : 7= 8
63 : 7 = 9
70 : 7 = 10
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Bài 1 : Tính nhẩm
28 : 7 = 4

70 : 7 = 10

21 : 7 = 3

42 : 7 = 6

14 : 7 = 2

56 : 7 = 8

63 : 7 = 9

42 : 6 = 7

49 : 7 = 7

35 : 7 = 5

7:7= 1

0:7=

TaiLieu.VN

0


Bài 2 : Tính nhẩm

TaiLieu.VN

7 X 5 = 35

7 X 6 = 42

7 X 2 = 14

7 X 4 = 28

35 : 7 = 5

42 : 7 = 6

14 : 7 = 2

28 : 7 = 4

35 : 5 = 7

42 : 6 = 7

14 : 2 = 7

28 : 4 = 7


V

Bài 3: Có 56 học sinh xếp

đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi
hàng có bao nhiêu học
sinh?
Tãm t¾t:

7 hµng
: 56 häc
sinh
Mỗi hàng:.....học sinh ?

N

Bài 4:

Có 56 học sinh xếp thành các
hàng, mỗi hàng có 7 học sinh.
Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?
Tóm tắt:
7 học sinh : 1 hàng
56 học sinh :…hàng?

Bài giải

Bài giải

Số học sinh có trong mỗi hàng là :

Số hàng xếp được là :

56 : 7 = 8 (học sinh )

56 : 7 = 8 (hàng )

Đáp số: 8 học sinh.
TaiLieu.VN

Đáp số: 8 hàng.


Tỡm nhà cho mõy
Cách thức chơi : Chia lớp thành cỏc nhúm, mỗi
nhúm 7 baùn.Cỏc nhúm “Tìm nhà cho mây”
bằng cách nối một phép tính trong mõy với một
kết quả đúng trong nhà, sau đó đớnh kết quả lờn
bảng. Chơi trong hai phút .Nghe tieỏng chuoõng
thửự nhaỏt baột ủaàu,tieỏng chuoõng thửự hai
keỏt thuực.
- Nhoựm nào nhanh và đúng thì thắng cuộc.
TaiLieu.VN


TÌM NHÀ CHO MÂY
28 : 7
63 : 7

56 :
7

9

TaiLieu.VN

8

4


ĐỌC BẢNG CHIA 7

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×