Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI LÃNH 1

TaiLieu.VN


Toán:

KIỂM TRA BÀI CŨ
Mảnh vải xanh dài 5m, mảnh vải đỏ dài gấp 7 lần
mảnh vải xanh. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu mét?

Bµi lµm
Mảnh vải đỏ dài số mét lµ:
5 x 7 = 35 (m)
§¸p sè: 35m
TaiLieu.VN


Toán:

7 x 2 = 14

14 : 7 = 2
3
TaiLieu.VN


Toán:

TaiLieu.VN

7 x 3 = 21
21 : 7 = 3

4


Toán:

7 x 3 = 21

21 : 7 = 3
21 : 3 = 7
TaiLieu.VN

Bảng chia 7

7x1=
7x2=
7x3=
14
7
21x 4 =
7x5=
28
7
35x 6 =
7x7=
42
49
7x8=
7


56x 9 =
7
63x10=

7:7=
14
1 :7=
21 : 7
2
28
=
3: 7 =
4
35 : 7 =
42 : 7 =
5
649 : 7
=56
7: 7
=63
8: 7
=70
9: 7 =
5


Toán:

7x1=
7x2=
7x3=
14
7
21x 4 =
7x5=
28
7
35x 6 =
7x7=
42
49
7x8=
7
56x 9 =
7 x10=
63
TaiLieu.VN

Bảng chia 7

7
14
1
2
21
328
45
3
18
42
5
649
24
7
56
863
30
9
70

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

=1
=
3
=
=
5
=
=
7
=
=
9
=
=


Toán:

Bảng chia 7

7:7 =
2
1 :7=
14
21 : 7 =
3
4
28 : 7 =
5
35 : 7 =
42 : 7 6
=
49 : 7 =7
8
56 : 7 =
9
63 : 7 =
70 : 7 10
=
TaiLieu.VN


Toán:

TaiLieu.VN

Bảng chia 7

7
14
1
21
2
28
3
3
45
42
5
649
756
863
970
10

:7=
:7=
:7=
:7=
:7=
:7=
:7=
:7=
:7=
:7=


Toán:

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
TaiLieu.VN

Bảng chia 7

1
:7=
: 7 =2
3
:7=
4
:7=
5
:7=
6
:7=
7
:7=
: 7 =8
: 7 =9
: 7 =10


Toán:

Bảng chia 7

7
14
2
21
3
28
4
35
42
49
56
863
TaiLieu.VN

:7=
:7=
:7=
:7=
:7=
:7=
:7=
:7=

:
70 :

7
7

1

5
6
7

= 9
=

10


Toán:

Bảng chia 7

Baøi 1 : TÍNH NHAÅM

4 70 : 7 10
3
28 : 7 =
= 21 : 7 =

6
42 : 7 =

2 56 : 7 =8
14 : 7 =

9
63 : 7 =

7
42 : 6 =

7 35 : 7 =5
49 : 7 =

1
7:7=

0
0 :7=

0:7=0
11
TaiLieu.VN


Toán:

Bảng chia 7

Baøi 2 : TÍNH
NHAÅM

35
7× 5=

35 : 7 =5
35 : 5 =7

7 × 2 14
=
2
14 : 7
7
=

 Từ phép nhân, khi ta
lấy tích chia
14 : 2

cho thừa số này thì được thừa số kia.

=

12
TaiLieu.VN


Toán:

Bảng chia 7

Bài 3: Có 56 học sinh xếp thành 7 hàng.
Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:
7 hàng
: 56 học sinh
Mỗi hàng :…..học sinh?

Bài giải
Số học sinh mỗi hàng có là:
56 : 7 = 8 ( học sinh)
Đáp số: 8 học sinh

TaiLieu.VN


Toán:

Bảng chia 7

Bài 4:
Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7
học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng như thế?
Tóm tắt:
7 học sinh : 1 hàng
56 học sinh : ….hàng ?

Bài giải
Số hàng xếp được là:
56 : 7 = 8 ( hàng)
Đáp số : 8 hàng

TaiLieu.VN


Tốn:

Bảng chia 7

Hơm nay chúng ta đã được học những gì?

Hãy học thuộc lòng bảng chia 7
15
TaiLieu.VN


Toán:

TaiLieu.VN

Bảng chia 7

7:7=
1: 7 =
14
2 :7=
21
2
38 : 7 =
4 :7=
35
42 : 7 =
5
6
49 : 7 =
56 : 7 =
7
8
63 : 7 =
70
9 :7=

16


TaiLieu.VN


Chúc các em học tốt,
chăm ngoan
Chúc các thầy cô sức khỏe
18

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×