Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

TaiLieu.VN


BẢNG CHIA 7
7x1 =7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7x4 =?

TaiLieu.VN

7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

7
14
21

28
35

:
:
:
:
:

7=?
7=?
7=3
7=?
7=?

42
49
56
63
70

:
:
:
:
:

7=?
7=?
7=?
7=?
7=?


BẢNG CHIA 7

TaiLieu.VN

7 : 7 =
14 : 7 =


21 : 7 =
28 : 7 =
35 : 7 =
42 : 7 =
49 : 7 =
56 : 7 =
63 : 7 =
70 : 7 =

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


BẢNG CHIA 7

TaiLieu.VN

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10


BẢNG CHIA 7

TaiLieu.VN

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10


BẢNG CHIA 7

TaiLieu.VN

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10


BẢNG CHIA 7

TaiLieu.VN

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10


TaiLieu.VN


Bài 2: Tính nhẩm:
7 x 5 = 35 7 x 6 =

7 x2=

7 x4=

35 : 7 = 5

42 : 7 =

14 : 7 =

28 : 7 =

35 : 5 = 7

42 : 6 =

14 : 2 =

28 : 4 =

TaiLieu.VN


Bài 3: Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng.
Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

TaiLieu.VN


Bài 4: Có 56 học sinh xếp thành các hàng,
mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao
nhiêu hàng?

TaiLieu.VN


Bài 3: Có 56 học sinh

Bài 4: Có 56 học sinh xếp

xếp đều thành 7 hàng.

thành các hàng, mỗi hàng

Hỏi mỗi hàng có bao

có 7 học sinh. Hỏi xếp

nhiêu học sinh?

được bao nhiêu hàng?

TaiLieu.VN


Kính chúc thầy cô mạnh khỏe
Các em học giỏi!

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×