Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 11: Nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ BÌNH 2

Môn : Toán
NHÂN SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ VỚI SỐ
CÓ MỘT CHỮ SỐ


Toán :

Cách ngôn : Muốn lành nghề chớ nề học
hỏi

Kiểm tra bài cũ :

Tính:
35820
25079
60899

92684
45326

47358

62346
9507
71853


Toán :

Cách ngôn : Muốn lành nghề chớ nề học
Nhân số có 5 chữ số
hỏivới số có một chữ số
Ví dụ: 14273 x 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:
3 nhân 3 bằng 9, viết 9
14 2 7 3
3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2
x
3
3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8
42 819
3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1
3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4
Vậy : 14273 x 3 = 42819
- Muốn nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ta làm thế nào ?
- Muốn nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ta đặt tính theo
cột dọc rồi tiến hành nhân từ phải sang trái


Toán :

Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính :

21526
x 3
6 4578


40539
x 2
81078

17092
x 4
68368

15170
x 5
75850


Toán :

Cách ngôn : Muốn lành nghề chớ nề học
Nhân số có 5 chữ số
hỏivới số có một chữ số

Bài 1: Tính :
Bài 2:
Số ?

Thừa số

18091

13070

10809

Thừa số

5

6

7

90455

78420

75663

Tích


Cách ngôn : Muốn lành nghề chớ nề học
Toán :
Nhân số có 5 chữ số
hỏivới số có một chữ số
Bài 3 : Lần đầu người ta chuyển 26150 kg thóc vào kho, lần sau
chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho
được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?
Tóm tắt:
Lần đầu:
? kg
26150 kg
Lần sau:
?
Bài giải :
Số ki-lô-gam thóc lần sau chuyển được là:
26150 x 2 = 52300 (kg)
Số ki-lô-gam thóc cả hai lần chuyển được là :
26150 + 52300 = 78450 (kg)
Đáp số : 78450 kg.


Toán :

Cách ngôn : Muốn lành nghề chớ nề học
Nhân số có 5 chữ số
hỏivới số có một chữ số

Bài 3:
Lần đầu:
Lần sau:
Cách 2

Tóm tắt:
26150 kg

? kg

?
Bài giải:

Coi 27150 kg thóc chuyển lần đầu là một phần thì lần sau chuyển
được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là:
1 + 2 = 3 (phần)
Cả hai lần chuyển vào kho được là :
26150 x 3 = 78450 (kg)
Đáp số : 78450 kg


Toán :

Cách ngôn : Muốn lành nghề chớ nề học
Nhân số có 5 chữ số
hỏivới số có một chữ số

10
0791658432

12425
x 3
37275


Toán :

Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số

Củng cố
Muốn nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số ta làm như thế nào ?


Toán :

Cách ngôn : Muốn lành nghề chớ nề học
Nhân số có 5 chữ số
hỏivới số có một chữ số

Hoạt động nối tiếp
-Về nhà làm bài tập ở vở bài tập
-Chuẩn bị bài : Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×