Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

Toán 3

Bài giảng điện tử toán lớp 3

TaiLieu.VN


Các nội dung chính
 Kiểm tra bài cu
 Dạy bài mới
 Bài tập về nhà

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cu
Thực hiện các phép tính sau:

Đáp án

TaiLieu.VN


a) 2 x 8 – 6 = ?

a) 2 x 8 – 6 = 10

b) 27 : 3 + 20 = ?

b) 27 : 3 + 20 = 29

c) 4 x 9 – 25 = ?

c) 4 x 9 – 25 = 11

d) 45 : 5 + 42 = ?

d) 45 : 5 + 42 = 51


Bảng nhân 6
1. Xây dựng bảng nhân 6
2. Luyện tập

TaiLieu.VN


Bảng nhân 6
1. Xây dựng bảng nhân 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6x1=6
6 được lấy 2 lần, ta viết:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6x5=?
6x7=?
6x8=?6 được lấy 3 lần, ta có:

6x9=?

6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18

6 x 10 = ?

Vậy: 6 x 3 = 18
TaiLieu.VN

+6


Bảng nhân 6
2. Luyện tập
Bài 1:
Tính nhẩm

TaiLieu.VN

Đáp án
6x4=?

6 x 4 = 24

6x6=?

6 x 6 = 36

6x8=?

6 x 8 = 48

6 x 10 = ?

6 x 10 = 60

0x6=?

0x6=0

6x0=?

6x0=0


Bảng nhân 6
2. Luyện tập
Bài 2: Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có
tất cả bao nhiêu lít dầu?

6l

Tóm tắt:
1 thùng: 6l
5 thùng: ?l

6l

6l

6l

6l

Bài giải
Số lít dầu có trong 5 thùng là:
5 x 6 = 30
Đáp số: 30 lít

TaiLieu.VN


Bảng nhân 6
2. Luyện tập.
Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống

6

TaiLieu.VN

12

24

36

48

60


Bài tập về nhà

Học thuộc

Làm tiếp

TaiLieu.VN

Bảng nhân 6

Bài tập 1.
Bài tập làm thêm:
Lan có 8 cái kẹo, số kẹo của Hà gấp
6 lần số kẹo của Lan. Hỏi hai bạn có
tất cả bao nhiêu cái kẹoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×