Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

TaiLieu.VN


Toán:

1/Kiểm tra bài cũ:

2+ 2 + 2 + 2 +2 = 2 x 5 = 10
5+5+5+5=

TaiLieu.VN

5 x 4 = 20


Toán:

BẢNG NHÂN 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6x1 =6


6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 =12
Vậy :6 x 2 = 12

6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 3 + 3 = 18
Vậy :
TaiLieu.VN

6 x 3 = 18

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60


Toán:

BẢNG NHÂN 6
6 được lấy 1 lần, ta viết
6x1 =6
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 =12
Vậy :6 x 2 = 12

6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 3 + 3 = 18
Vậy :
TaiLieu.VN

6 x 3 = 18

6x1=6


6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60


Toán:

BẢNG NHÂN 6

6 được lấy 1 lần, ta viết
6x1 =6
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 =12
Vậy :6 x 2 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 3 + 3 = 18
Vậy :
6 x 3 = 18
TaiLieu.VN

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 =54
6 x 10 = 60


Toán:

BẢNG NHÂN 6

được lấy 1 lần, ta viết
6x1 =6

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18

6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 = 6 + 6 =12
Vậy :6 x 2 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có:

TaiLieu.VN

6 x 3 = 6 + 3 + 3 = 18
Vậy :
6 x 3 = 18

6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60


Toán:

BẢNG NHÂN 6

Bài 1: Tính nhẩm
6 x 4 = 24

6x1= 6

6 x 6 = 36

6 x 3 = 18

6 x 8 = 48

6 x 5 = 30

TaiLieu.VN

6 x 9 = 54
6 x 2 = 12
6 x 7 = 42

6 x 10 = 60
0x6= 0
6x0= 0


Toán: BẢNG NHÂN 6
Bài 2:
Mỗi thùng có 6l dầu. Hỏi 5 thùng như thế
có tất cả bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt:
1 thùng :
5 thùng :

Bài giải:
6l dầu
…..l dầu ?

5 thùng dầu có số lít dầu là:
6 x 5 = 30 ( l )
Đáp số: 30 l dầu

TaiLieu.VN


Toán

BẢNG NHÂN 6

Bài 3 Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
6

TaiLieu.VN

12

18 24

30 36 42 48

54

60


Toán:

BẢNG NHÂN 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6x1 =6

6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 =12
Vậy :6 x 2 = 12

6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 3 + 3 = 18
Vậy :
TaiLieu.VN

6 x 3 = 18

6x1= 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60


Dặn dò về nhà:
HSKK: Đọc thuộc lòng Bảng
nhân 6
HSKG : Đọc thuộc lòng Bảng
nhân 6 và làm bài tập 2 ,5 /20

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×