Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

Trường Tiểu học Hàm Nghi

TaiLieu.VN


Toán
Bảng nhân 6

Hoạt động nhóm 2 , thời gian 2 phút : Tìm các phép
nhân đã học có thừa số thứ hai là 6

TaiLieu.VN


Toán
Bảng nhân 6
1. Bảng nhân 6:
6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24

6 x 5 = 30
6x6=
6x7=
6x8=
6x9=
6 x 10 =
TaiLieu.VN


Toán
Bảng nhân 6

Hoạt động nhóm 4 , thời gian 2 phút : Hoàn thành
các phép tính còn lại

TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 6
1. Lập bảng nhân 6 :
6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 6
6x1 = 6
6 x 2 = 12


6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
TaiLieu.VN

6 x10 = 60


Toán

Bảng nhân 6
Bài 1: Tính nhẩm
6x4=

6x1 =

6x9=

6 x 10 =

6x6=

6x3=

6x2=

0x 6 =

6x8=

6x5=

6x7=

6x0 =

Bài 2: Mỗi Thùng có 6 l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả
bao nhiêu l dầu?
Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống

6 12 18
TaiLieu.VN

36

60


Toán

Bảng nhân 6
Bài 1: Tính nhẩm
6 x 4 = 24

6x1 =6

6 x 9 = 54

6 x 10 =60

6 x 6 = 36

6 x 3 = 18

6 x 2 = 12

0 x 6 =0

6 x 8 = 48

6 x 5 = 30

6 x 7 = 42 6 x 0 = 0

TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 6
Bài 2: Mỗi Thùng có 6 l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả
bao nhiêu l dầu?

TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 6
Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống

6 12 18

TaiLieu.VN

36

60
2

3
9

10
Back

TaiLieu.VN


6x1=

Đáp án


6x1=6

BACK


6x2=

Đáp án
TaiLieu.VN


6 x 2 = 12

BACK
TaiLieu.VN


6x3=
Đáp án
TaiLieu.VN


6 x 3 = 18
BACK
TaiLieu.VN


6x9=

đáp án
TaiLieu.VN


6 x 9 = 54

BACK
TaiLieu.VN


6x4=

đáp án
TaiLieu.VN


6 x 4 = 24
BACK
TaiLieu.VN


6x5=

đáp án
TaiLieu.VN


6 x 5 = 30

BACK
TaiLieu.VN


6x7=

đáp án
TaiLieu.VN


6 x 7 = 42

BACK
TaiLieu.VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×