Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

BẢNG NHÂN 6

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
Toán :
1/ Đọc bảng nhân 5
2/ Tóm tắt:
Mỗi túi : 5 kg gạo
8 túi : …kg gạo ?
Bài giải
Số ki-lô-gam gạo đựng trong 8 túi là:
5 x 8 = 40 (kg)
Đáp số : 40 kg gạo
TaiLieu.VN


Toán:

Bảng nhân 6


6 được lấy 1 lần , ta viết:

6 x 1 = 6.

6 được lấy 2 lần , ta có:

6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy :
6 x 2 = 12.
6 được lấy 3 lần , ta có:

6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy :
6 x 3 = 18.
TaiLieu.VN


Toán :

Bảng nhân 6

6 được lấy 1 lần , ta có:

6 x 1 = 6.

6 được lấy 2 lần , ta có:

6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy :
6 x 2 = 12.
6 được lấy 3 lần , ta có:

6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy :
6 x 3 = 18.
TaiLieu.VN

6x1
6x2


6x3
6x4
6x5
6x6
6x7
6x8
6x9
6 x 10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60


6
6
6

x
x
x

1 = 6
2 = 12
3 = 18

6

x

4

6
6

x
x

5
6

6
6
6
6

x 7
x 8
x 9
x 10

TaiLieu.VN

= 24
= 30
= 36
=
=
=
=

42
48
54
60

Nhận xét:
Thừa số thứ nhất là mấy ?

6
Thừa số thứ hai là những số nào?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nhận xét về tích số:
Là dãy số đếm thêm 6
( từ 6 đến 60 )


2/ Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm

6 x 8 = 48

6 x 2 = 12

6x1 =

6

6 x 9 = 54

6 x 4 = 24

6 x 3 = 18

6 x 10 = 60

6 x 6 = 36

6x5 =

30

6 x 7 = 42

TaiLieu.VN


Bài 2:
Mỗi thùng 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng
như thế có bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt:
Mỗi thùng : 6 lít
5 thùng
: … lít ?
Bài giải:
Số lít của 5 thùng là:
6 x 5 = 30 ( lít )
Đáp số : 30 lít
TaiLieu.VN


Bài 3: Đếm

6

TaiLieu.VN

12 18

thêm 6 rồi viết số thích
hợp vào ô trống:
24 30 36 42 48 54 60


Trò chơi chọn hình

TaiLieu.VN


4x6 =

TaiLieu.VN

24


6x5 =

TaiLieu.VN

30


6 x 7 = 42

TaiLieu.VN


6 x 9 = 54

TaiLieu.VN


6 x 3 = 18

TaiLieu.VN


6 x 4 = 24

TaiLieu.VN


Bảng nhân 6
6x1 =

6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
TaiLieu.VN


Bảng nhân 6
6x1
6x2
6x3
6x4
6x5
6x6
6x7
6x8
6x9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

6 x 10 =
TaiLieu.VN

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60


Xin chân thành cảm
ơn quí thầy cô và các em
học sinh lớp 3C
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×