Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG SÁU
1

2

3

MÔN : TOÁN – LỚP BA

BẢNG NHÂN 6

GV THỰC HIỆN

KÍNH CHÀO THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH

TaiLieu.VN


Toán
Bài cũ :
Đặt tính rồi tính :


1

a) 426 + 137
+ 426
137
563

TaiLieu.VN

b) 533 – 204
- 533
204
329


Toán
Bài cũ :
2

Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 75m đường,
ngày thứ hai sửa được 100m. Hỏi ngày thứ hai sửa được nhiều
hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét đường ?

Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốmét
métđường
đườngngày
ngàythứ
thứhai
haisửa
sửađược
được
nhiều
nhiềuhơn
hơnngày
ngàythứ


thứnhất
nhấtlà
là::
100
100––75
75 == 25
25(m)
(m)
Đáp
Đápsố
số::25m
25m
TaiLieu.VN


Toán
Bảng nhân 6
6 được lấy 1 lần, ta viết :
6 × 1= 6
6 được lấy 2 lần, ta có :
6 × 2 = 6 + 6 = 12
6 × 2 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có :
6 × 3 = 6 + 6 + 6 = 18
6 × 3 = 18
TaiLieu.VN

6×1
6×2
6×3
6×4

=
=
=
=

6
12
18
24

6 × 5 = 30
6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48

6 × 9 = 54
6 × 10 = 60


Toán
Bảng nhân 6
6×1 = 6
6 × 2 = 12
6 × 3 = 18
6 × 4 = 24
6 × 5 = 30
6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48
6 × 9 = 54
6 × 10 = 60
TaiLieu.VN


Toán
Bảng nhân 6
6×1 = 6
6 × 2 = 12
6 × 3 = 18
6 × 4 = 24
6 × 5 = 30
6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48
6 × 9 = 54
6 × 10 = 60
TaiLieu.VN


Toán
Bảng nhân 6
Thực hành :
1

Tính nhẩm :

6 × 4 = 24
6 × 6 = 36

6 × 8 = 48

TaiLieu.VN

6×1 = 6
6 × 3 = 18

6 × 5 = 30

6 × 9 = 54
6 × 2 = 12

6 × 7 = 42

6 × 10 = 60
0×6= 0
6×0=0


Toán
Bảng nhân 6
Thực hành :
2

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu
lít dầu ?

Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốlít
lítdầu
dầu55thùng
thùngcó
cólà
là ::
66× 55==30
30(lít)
(lít)
Đáp
Đápsố
số::30
30lít
lítdầu
dầu
TaiLieu.VN


Toán
Bảng nhân 6
Thực hành :
3

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

6

TaiLieu.VN

12

18

24

30

36

42

48

54

60


Toán
Bảng nhân 6

ĐỘI A

TaiLieu.VN

ĐỘI B


Toán
Bảng nhân 6
(Xem sách trang 7)
Bài sau : Luyện

TaiLieu.VN

tập


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG SÁU

CHÚC THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM SỨC KHỎE

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×