Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

Bài tập
a) Viết tổng sau thành tích:
6+6+6=
b) Chuyển tích sau thành tổng rồi tính kết
quả:
5x3=

TaiLieu.VN


6 được lấy 1 lần, ta viết:

6x1=6
6 được lấy 2 lần, ta có

6x2
=6+6=
Vậy:
12 6 x 2 = 12

TaiLieu.VN


6x1=6
6 x 2 = 12


6 được lấy 1 lần, ta viết:

6x1=6
6được lấy 2 lần, ta có

6x2=
6+ 6 =
Vậy:126 x 2 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có

6x3
=6+6+6=
Vậy:
18 6 x 3 = 18

TaiLieu.VN

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18


6 được lấy 1 lần, ta viết:

6x1=6
6 được lấy 2 lần, ta có

6x2=
6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12

6x1=6
66xx21==12
6
6 x 2 = 12


6 x 3 = 18

So sánh kết quả
phép tính: 6 x 2 và 6 x 1

6được lấy 3 lần, ta có

6x3=
6+ 6 + 6 =
Vậy:
18 6 x 3 = 18

TaiLieu.VN

6 được lấy 2 lần
hơn 6 được lấy 1 lần
là mấy lần 6 ?


6 được lấy 1 lần, ta viết:

6x1=3
6 được lấy 2 lần, ta có

6x2=
6 + 6 = 12
Vậy: 3 x 2 = 6
6 được lấy 3 lần, ta có

6x3=
6 + 6 + 6 = 18
Vậy: 6 x 3 = 18

TaiLieu.VN

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 =24
?
6 x 5 =30
?
6 x 6 =36
?
6 x 7 =42
?
6 x 8 =48
?
6 x 9 =54
?
6 x 10 =60
?


BẢNG NHÂN
66
BẢNG NHÂN
6 được lấy 1 lần, ta viết:

6x1=6
6 được lấy 2 lần, ta có

6 x 2 =6 + 6 =
Vậy:
123 x 2 = 6
6 được lấy 3 lần, ta có

6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy: 6 x 3 = 18

TaiLieu.VN

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 =24
6 x 5 =30
6 x 6 =36
6 x 7 =42
6 x 8 =48
6 x 9 =54
6 x 10 =60


LUYỆN TẬP

1

Tính
nhẩm:

6 x 4 = 24

6x1= 6

6 x 9 = 54

6 x 6 = 36

6 x 3 = 18

6 x2 = 12

6 x 8 = 48

6 x 5 = 30

6 x 7 = 42

0x6=

TaiLieu.VN

0

6x0=

0

6 x 10 = 60


2

Mỗi thuứng có 6l daàu, Hỏi 5 thuứng nhử theỏ coự
taỏt caỷ bao nhieõu lớt daàu?

Bài giải:
Số lớt daàu coự trong 5 thuứng là:
6 x 5 = 30 (l)
Đáp số: 30 lớt daàu

TaiLieu.VN


3
6

TaiLieu.VN

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

12

18

24

30

36

42

48

54

60


BẢNG NHÂN 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:

6x1=6
6 được lấy 2 lần, ta có

6 x 2 =6 + 6 =
Vậy:
123 x 2 = 6
6 được lấy 3 lần, ta có

6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy: 6 x 3 = 18

TaiLieu.VN

BẢNG NHÂN 6

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 =24
6 x 5 =30
6 x 6 =36
6 x 7 =42
6x8=4
6 x 9 =54
6 x 10 =60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×